Ten geleide Stichting Oude Zeeuwse Kerken Inhoud 2 Bank: Amrobank, Middelburg Rekening 46.06.76.660 Gironummer bank: 97721 ALGEMEEN BESTUUR: Drs. H. W. Hietkamp, Middelburg, voorzitter H. Verboom, Middelburg, vice-voorzitter Mr. L. A. J. Janse de Jonge, Middelburg, 1 e secretaris G. J. Lepoeter, Kapelle, 2e secretaris H. C. M. van Baarle, Vlissingen, penningmeester Drs. W. R. V. Dusarduyn, Sas van Gent E. Baerends, Tholen K. J. A. baron Collot d'Escury, Kloosterzande M. Doeleman H.J.zn., Zierikzee A. M. Joorman, Ulvenhout C. van der Maas, Vlissingen C. F. van der Peijl, Kloetinge Ir. J. D. Poley, Nisse Dr. D. van der Wel, Middelburg P. J. van Splunter, Oost-Souburg Mevr. drs. P. S. J. Beekhof-Koole M. P. de Bruin, Middelburg K. Scherphuis, Middelburg M. J. Goud, Baarland DAGELIJKS BESTUUR: Drs. H. W. Hietkamp, Middelburg, voorzitter H. Verboom, Middelburg, vice-voorzitter Mr. L. A. J. Janse de Jonge, Middelburg, 1 e secretaris G. J. Lepoeter, Kapelle, 2e secretaris H. C. M. van Baarle, Vlissingen, penningmeester RAAD VAN ADVIES: Dr. C. Boertien, Middelburg Prof. dr. C. A. van Swigchem, Amsterdam Mr. G. F. Giele, Goes P. W. C. van Westen, Kloetinge Jhr. ir. L. L. M. van Nispen tot Sevenaer, Zeist REDACTIECOMMISSIE: Mevr. drs. P. S. J. Beekhof-Koole M. P. de Bruin, Middelburg G. J. Lepoeter, Kapelle EINDREDACTIE: M. P. de Bruin, Spuistraat 30, 4331 EX Middelburg, telefoon 01 180-14508 PROPAGANDACOMMISSIE: Mr. L. A. J. Janse de Jonge, Middelburg C. F. van der Peijl, Kloetinge K. Scherphuis, Middelburg Ten geleide, door de voorzitter drs. H. W. Hietkamp - pag. 2 Drs. P. S. J. Beekhof-Koole: Het schone gelaat van Vlaanderen. Donateurstocht naar Oudenaarde, Maria Horebeke en Soignies op 1 9 mei 1 984 - pag. 3 (illustraties afkomstig uit Maria Horebeke en Soignies) G. J. Lepoeter: De Sint-Maartenskerk te Wemeldinge - pag. 8 (illustraties Rijksdienst Monumentenzorg en M. de Goffau) Drs. P. S. J. Beekhof-Koole: Op zoek naar oude bouwstijlen in Zeeland - pag. 1 6 (illustraties Zeeuws Documentatiecentrum, C. A. L. Kotvis en Leo de Bruin) Foto frontpagina: Koor van de St. Bavo te Aardenburg Op 28 maart jl. werd de nieuwe samenstelling van het dagelijks bestuur door het algemeen bestuur bekrachtigd. Het dagelijks bestuur ziet er als volgt uit: H. W. Hietkamp, voorzitter. H. Verboom, vice-voorzitter. L. A. J. Janse de Jonge, 1 e secretaris. G. J. Lepoeter, 2e secretaris. H. C. M. van Baarle, penningmeester. Het algemeen bestuur werd versterkt met de benoeming van de heer M. J. Goud uit Baarland. Deze zal de plaatselijke commissie vertegen woordigen. Er is nog een vacature van de plaatselijke commissie uit Zierikzee. Als de vertegenwoordiging daarvan is geregeld, is het bestuur weer op volle sterkte. En dat is nodig, want de zaken, die de aandacht vragen, zijn niet gering in tal en last. De restauratie van de rest van het dak van de kerk in Baarland staat voor de deur. Het is hard nodig. We hebben kunnen zien, dat op tal van plaatsen de leien verdwenen zijn. In mei werd het dak van het koor voltooid. Hoe moeilijk het ook lijkt om geld te krijgen voor de tweede restauratie van de kerk in Zierikzee, toch blijft het bestuur zoeken naar mogelijk heden. Er wordt geprobeerd het oostportaal te laten herstellen in het kader van de zgn. leerlingbouwplaatsen. Als het lukt, dan snijdt het mes aan twee kanten. Er komt weer een stukje van de kerk klaar, terwijl werkloze jongeren de mogelijkheid hebben de kneepjes van het vak te leren. Binnenkort komen er afrondende besprekingen betreffende de overdracht van de St.-Jacobskerk te Vlissingen. De verwachting is, dat we deze prachtige en voor Zeeland zo belangrijke kerk over enige tijd overnemen. Er is dus voldoende te doen. Het zou fijn zijn, als het aantal donateurs van onze Stichting gaat groeien. Op dit moment zijn het er circa 625. Dat is o.i. veel te weinig om het doel van de Stichting te steunen. Misschien kan iedere donateur proberen in het komende jaar één nieuw lid te werven. Ter informatie kan worden vermeld, dat de Stichting Oude Groninger Kerken meer dan 4000 leden telt. De propaganda-commissie heeft zich voorgenomen de diverse activiteiten wat meer voor het voetlicht te brengen in de komende tijd. Het bestuur prijst zich gelukkig, dat de heer drs. A. Willemse bereid is als bestuurs-assistent tal van uitvoerende werkzaamheden ter hand te nemen. Als iedereen zijn steentje bijdraagt zal het best lukken. En vele stenen maken een kerk! H. Brieven en stukken naar drs. A. J. M. Willemse, Herberdsland 1 4, 4337 CM Middelburg. Tel. 01 180-14852. Brieven over het Bulletin naar eindredactie.

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1984 | | pagina 2