Ons Bulletin, zijn bedoeling en inhoud 21 J.H. VOGEL-WESSELS BOER Op 1 oktober 1976 is de Stichting Oude Zeeuwse Kerken opgericht. Het doel daarvan was de belangstelling voor oude historische kerkgebouwen inde provincie te wekken en deze gebouwen eventueel in eigendom te verkrijgen en te restaureren met overheidssteun. Teneinde de doelstelling te verwezenlijken heeft de Stichting echter ook de steun van particulieren nodig. Om de belangstelling van de donateurs (trices) te bevorderen en te behouden heeft het bestuur besloten om van tijd tot tijd een publicatie te laten verschijnen waarin naast informatie over de Stichting ook artikelen zullen worden opgenomen die hoofdzakelijk van kerkelijk-kunsthistorische aard zijn. In december 1977 verschijnt het eerste bulletin waarin de redactie aangeeft dat het de bedoeling is twee a drie maal per jaar een nummer te publiceren. Afgezien van 1978 toen geen en 1980 toen slechts één nummer werd gedrukt is het bulletin een twee maal per jaar verschijnend tijdschrift geworden De zestien tot nu toe verschenen bulletins doorbladerend blijkt dat het een blad is geworden waarin naast informatie over de Stichting, ook verslagen over de donateurstochten, en vele lezenswaardige en rijk geïllustreerde artikelen over christelijke cultuur en plaatselijke kerkgebouwen zijn opgenomen. Zeeland bezit een groot aantal historische (kerk)gebouwen. Zo vermeldt een artikel van prof. van Swigchem (bulletin IV blz. 9-11) dat in deze provincie nog ca 100 kerkgebouwen, die beschermd monument zijn, voorkomen. Hiervan stammen er 55 uit de middeleeuwen. Inmiddels zijn al 31 kerken waaronder 22, die althans voor een deel uit de middeleeuwen dateren, in verschillende artikelen in het bulletin behandeld. Verhoudingsgewijs zijn er veel oude gebouwen onder de loupe genomen. Dat is niet verwonderlijk. Zij zijn over het algemeen uit het oogpunt van kunst en bouwkundige kwaliteit het belangrijkst. Naast de beschrijving van het kerkgebouw wordt veelal de plaatselijke historie in grote lijnen aangegeven, waardoor een beter inzicht in de ontwikkeling van het kerkgebouw wordt verkregen. Om de bulletins makkelijker toegankelijk te maken is in het navolgende getracht de artikelen met korte samenvatting te rangschikken in verschillende rubrieken, te weten: De Stichting, Bijzondere Onderwerpen en Zeeuwse kerkgebouwen. Het romeinse cijfer (I, II etc.) geeft het nummer van het bulletin aan, de daarachter geplaatste getallen de pagina's. Ned. Herv. Sint-Baafskerk te Aardenburg.

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1986 | | pagina 21