DeNederlandsch Israëlitische Gemeente te Middelburg 6 Nicolaas Rombouts uit Antwerpen toegeschreven zijn; gemaakt tussen 1516-1519 beelden ze Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië uit. De Maria, die, in verwachting van haar derde kind, van haar paard viel en voor aller ogen, tot ontzetting van haar man en van haar hele omgeving, op 25-jarige leeftijd overleed (1482); zulke drama's waren in die tijd haast aan de orde van de dag. Later, in 1496, zou haar zoon Filips de Schone in de kerk van Lier met Johanna van Aragon-Castilië trouwen, een huwelijk, dat ook weerde nodige complicaties veroorzaakte. Rombout Keldermans, die op 't gebied der schone kunsten klaarblijkelijk voor niets terugdeinsde, ontwierp omstreeks 1475 het raam met Gummarus en Rumoldus, patroon van de stad en het aartsbisdom Mechelen. Ook de vier westerse en de vier oosterse kerkvaders zijn op twee ramen van de partij, die aan weerszijden van de toren geplaatst zijn: de oosterse Basilius. Gregorius van Nazianze, Chrysostomos ('Guldenmond') en Athanasius, de westerse Augustinus, Hiëronymus, Gregorius de Grote en Ambrosius, de bekende bisschop van Milaan, o.a. de beschermheilige van de bijenhouders. Hij heeft hier dan ook een bijenkorf in de hand en sprak in verre tijden honingzoete woorden, die de ziel van de mensen, die naar hem hoorden, streelden en troostten. Inde zuidelijke zijbeuk bevindt zich een raam, dat de Kroning van Maria weergeeft en dat uit het derde kwart van de 15e eeuw stamt, 't Is zeer verfijnd van kleur en opvatting, de achtergrond is in grisaille-tinten (grijzen) gehouden. Volgens onze begeleider was dit een geschenk van de familie van Meghen, de hieronder vermelde gids spreekt evenwel over een familie Immerzeel. Er zijn nog meer oude ramen in deze kerk. maar ook enkele, die uit onze eeuw afkomstig zijn, b.v. dat uit 1965. dat de herinnering levend houdt aan de toen gehouden Gummarus-feesten. Tussen dit nieuwe raam en die van de 15e en 16e eeuw is een wereld van verschil, al zijn termen als 'mooi' en 'lelijk' hier niet op hun plaats. 'De tijden veranderen en wij met hen' wisten de Romeinen al. In het 20e eeuwse raam zijn de kleuren harder, de figuren lijken enigszins verstard, hun gezicht bestaat, als bij een cartoon, uit een paar schematische lijnen. Wij verlaten nu de kerk en zien in de noorder zijbeuk een glazen lijst hangen, van waaruit vele jonge Belgen ons aanstaren. Jonge mannen uit Lier, die hun leven in de jaren 1914-1918 voortijdig afgesneden zagen - in Lier?, aan de IJzer?, bij Passendale? of Yper? - doordat wij, ondanks alle pogingen en gebeden, nog nooit de drift, waarmee we elkaar naar het leven staan, wisten te beteugelen. In het verbouwde pakhuis 'de Fortuin' stond de maaltijd klaar en wij zetten ons aan lange tafels. Lierke, plezierke! We pakken Pallieter weer op om te besluiten zoals we begonnen zijn. Chariot diende eerst kervelsoep met aspergiën. Daarvan aten zij elk twee tellooren. Nadatum kwam er een varkensgebraad op met spinazie en bloemende patatten, die 'n smaak en 'ne weersmaak haddenEr was veel mostaard bij om goed te kunnen drinken. Nadien smulden zij elk een half dozijntje koekebakjes die naar eieren en kaneel roken en zij smeerden er nog boter, siroop en suiker over. En om 'nen anderen mond te hebben, aten ze 'n schotel schoone eerdbeziën leeg, zoodat het roode sap van hun kin druppelde'. En Pallieter zei: 'OGodl't plizieriswerral gedaan 'Gids van Vlaanderen' door Jozef van Overstraeten, volledig bewerkt door Jan Gerits. Uitg. Vlaamse Toeristenbond met medewerking van Kreditbank. 'Christelijke Symbolieken Iconografie'door Prof. Dr. J.J.M. Timmers. Uitg. de Haan-Haarlem 1981 Felix Timmermans' Pallieter. Wij gebruikten de tiende druk. die versierd is door Anton Pieck. Uitg. P.N.van Kampen, Amsterdam. Bedevaartvaantje Sint Gommarus, StichterSchutspatroon der Stad Liery bid M P. DE BRUIN 'In december 1705 (5465) werd het kerkgebouw der Middelburgsche Israëlitische gemeente, staande in de Herenstraat alhier, plechtig ingewijd; thans 200 jaren later maakt de tegenwoordige generatie zich met een dankbaar hart op om die gebeurtenis feestelijk te herdenken'. Zo begint de bescheiden brochure 'Ter gedachtenis aan hetTweehonderdjarig bestaan ...'Op 13januari 1906wordt, getuige het hierbij afgedrukte programma, het feit op waardige wijze gevierd. Gewezen moet worden op het 9e punt van het programma: het gebed voorde Koningin en het Vorstelijk Huis waarmee wordt aangetoond dat de joodse gemeenschap te Middelburg in de Nederlandse samenleving was geïntegreerd. Inde harten van oude Middelburgers wordt nog een warm plekje bewaard voor de oude joodse families in de Zeeuwse hoofdstad die door de maatregelen van de Duitse bezetting werden gedecimeerd, zo niet geheel weggevaagd. Er staan nog verschillende opmerkingen in de brochure van 1905 waarop de aandacht gevestigd moet worden: 'Reeds vroeg hebben de regenten van Middelburg getoonddat zij ten opzichte van de godsdienstige verdraagzaamheid voor hun tijd zeerverlichte denkbeelden hadden, want toen men op zeer veel plaatsen in de Republiek den Joden nog op verschillende wijzen het leven moeilijk, ja zelfs ondragelijk maakte, werden ze hier reeds welwillend ontvangen. Dit moet zijn in het begin der 17e eeuw'. Algehele gelijkstelling was er toen nog niet bij, die kwam pas met de Franse revolutie, zoals ook het Naschrift van de brochure meldt, want het is deze omwenteling 'die de Joden emancipeerde, d.i. gelijkstelde met alle andere burgers en hun dus de gelegenheid schonk op allerlei gebied hun krachten en gaven te ontwikkelen, waardoor zij langzamerhand de achting hunner medeburgers wisten te verwerven. Dat dit ook in Middelburg zoo was. behoeft zeker niet nader aangetoond te worden. Wij willen

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1986 | | pagina 6