Stichting Oude Zeeuwse Kerken Inhoud Ten geleide Secretariaat. L. Louwerse, Badhuisstraat 43, 4381 LN Vlissingen, telefoon 01184-14981. Bank: Amrobank, Middelburg Rekening: 46.06.76.660 Gironummer bank. 97721 DAGELIJKS BESTUUR" Ir. K. J. Kuiken, Middelburg, voorzitter L Louwerse. Vlissingen, 1e secretaris M Kievit. Middelburg. 1e penningmeester I. D. Toussaint, Middelburg, 2e penningmeester M. P. de Bruin, Middelburg Mr.K. P. T. G Flos, Middelburg Drs. L Zoodsma, Middelburg 2e secretaris ALGEMEEN BESTUUR: Leden dagelijks bestuur, zie boven P. A. Boot, Zierikzee Ds. D van Boven. Middelburg A. Geertse. 's-Gravenpolder J. W. H. Groeneveld, Middelburg Jac. Huissen, Baarland G J. Lepoeter, Middelburg W.J de Maat, Hulst Mevr. M. W. Meerman-van der Mast, Vlissingen H. M. van der Post, Zierikzee A Traas, Baarland Mevr drs. I. H. Vogel-Wessels Boer. Middelburg ADVISEUR Ir. J. D. Poley, Nisse RAAD VAN ADVIES. Dr. C. Boertien, Middelburg Mr. J. Everaert, Middelburg Jhr Ir. L. L. M Van Nispen tot Sevenaer, Zeist Prol Dr. C. A. van Swigchem, Amsterdam REDACTIECOMMISSIE: Mevr dr J. L. Kool-Blokland. Middelburg G. J. Lepoeter, Middelburg H. Uil. Zierikzee Mevr. drs I. H. Vogel-Wessels Boer. Middelburg EINDREDACTIE: Mevr. drs. I. H Vogel-Wessels Boer, Hammarskjöldlaan 41,4334 EM Middelburg. Tel. 01180-27908 BULLETINS TE VERKRIJGEN BIJ: Mr K P T. G. Flos, Dam 73 Middelburg, telefoon 01180-37488 (kantooruren) Ten geleide pag. 2 Mevr. drs. P. S. J Beekhof-Koole Excursie door de Vlaamse kustvlakte, weerzien van Ter Doest. Veurne en Ten Duinen pag. 3 Geert van den Brul De restauratie van de epitafen in de Hervormde kerk van Burgh (illustraties |hr. F T. Laman Trip) pag. 7 Mevr. ir. G Sophia van Holthe tot Echten De West- en de Noordgevel van de Nieuwe Kerk te Middelburg vernieuwd in het begin der 20ste eeuw (illustraties R A Z. Atlas Zei ill van hel K.Z.G.W., Rijks dienst voor de Monumentenzorg te Zeist) pag 11 Foto frontpagina Westgevel van de Nieuwe Kerk te Middelburg anno 1895 (coll. Zeeuws Documentatiecentrum). Bulletins en ringbanden Voor u ligt al weer de 31e uitgave van ons bulletin, voor de inhoud waarvan wij de deskun dige en gemotiveerde redactie dank zeggen. Als u gewoon bent de bulletins op te bergen in een ringband van onze stichting, zult u bemerken dat alle verschenen exemplaren drie ringbanden vullen, zodat u binnenkort een vierde exemplaar zult moeten aanschaffen. De voorraad is echter flink geslonken; nog enkele tientallen exemplaren zijn beschikbaar. U kunt - voor zover de voorraad strekt - nu nog profiteren van de oude prijs: f 16,50 per stuk excl. portokosten. Voor de nieuwe ring banden zal de kostprijs aanmerkelijk hoger zijn. Verwerving Kerk Hoofdplaat - Daar de burgerlijke gemeente nog steeds geen beslissing genomen heeft op ons verzoek met betrekking tot de onderhoudskosten van de toren op de kerk en het antwoord mede bepalend is voor ons standpunt inzake de overname van de kerk, kunnen wij u over deze zaak geen verdere mededeling doen. Restauratie orgels Kerk Zierikzee - Naar verwachting zal medio 1994 het binnenwerk van het orgel ontman teld worden om - na restauratie 2e fase - eerst eind 1995 weer in gebruik te kunnen wor den genomen. Het orgel zal dus gedurende een periode van anderhalf jaar niet bespeel baar zijn. Kerk Baarland - Na het opstellen van een conserveringsplan door onze adviseur, aan de hand waarvan een prijsopgave van de orgelbouwer is ontvangen, heeft na het uitbrengen van een kleuradvies door een deskundige van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) en een ontvangen prijsopgave voor de restauratie van de orgelkas onlangs een afrondend gesprek plaats gehad tussen alle betrokkenen. Verwacht wordt dat thans snel tot subsidie-aanvrage via de gemeente Borsele bij de Rijksdienst kan worden overgegaan. 10-jaren onderhoudsplannen Voordeel van deze plannen is, dat voor onderhoudswerken een hogere subsidie (60 i.p.v. 50%) door het rijk wordt verleend. Kerk Zierikzee - Onlangs ontvingen wij van de RDMZ goedkeuring op het herziene plan. De eerste fase hiervan moet nog vóór 1 januari 1994 zijn voltooid. Kerk Baarland - De 3e fase van het plan is inmiddels uitgevoerd. Installaties Kerk Baarland - De verwarmingsinstallatie werd in deze zomer geheel vernieuwd. De bestaande installatie met verouderde warmtestraiers gevoed door flessegas, is vervangen door moderne stralers, welke aangesloten zijn op aardgas. Hierdoor is een veiliger toe stand verkregen. Bovendien is de - overigens actieve en onvermoeibare - koster van het gesjouw met gasflessen alsmede van het verantwoordelijke aan- en afkoppelen van de flessen ontheven. Excursies In de aankondigingsbrief voor de laatstgehouden excursie werd verzocht uw wensen ken baar te maken ten aanzien van uw belangstelling voor het bezoeken van enkele vermelde doelen. Hierop is een beperkte respons gekomen, hetgeen mede geleid heeft tot het besluit de volgende excursie te doen plaats vinden naar enkele kerken op Schouwen-Dui- veland; ook een bezoek aan onze kerk in Zierikzee staat op het programma. Voor verdere informatie betreffende datum, reisdoelen en aanmelding wordt u verwezen naar het inleg vel. Antwoordnummer Zoals u eerder reeds werd gemeld zijn de kosten voor het PTT-antwoordnummer aanzien lijk verhoogd. Daar het gebruik van het nummer beperkt is, heeft het bestuur besloten tot opheffing ervan m.i.v. 1 januari 1994. U wordt verzocht van nog in uw bezit zijnde antwoordkaarten voor aanmelding van dona teurs en bestelling van bulletins en ringbanden na genoemde datum dus geen gebruik meer te maken; tenzij u hierop het secretariaatsadres vermeldt en de kaart frankeert (por tokosten worden desgewenst vergoed). Het bestuur

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1993 | | pagina 2