10 De zogenaamde Tussenkerk in hel Abdijcomplex Ie Middelburg na de restauratie Wij kijken vanuil de hoge, weer geopende torenruimte op hel machtige monument van de gebroeders Evertsen dat in liet midden van de noordwand geplaatst werd Boven dil door Rombout Verhuist gebeeldhouwde gedenkteken de gevonden fragmenten van een oorspronkelijk rom- aans kerkraam De deur aan de linkerzijde leidt naar de kloostergang kelen. Haar Zeeuwse werk in openbare gebouwen voor 1952 had alleen betrekking op de rameri in gemeentehuizen (behalve Zierikzee maakte zij in 1951 een zevental vensters voor Kapelle, opdrachtgever Prof. Ir J. Berghoef)19). Het is ook mogelijk dat een van de vele anderen uit het gecombineerde comité een aanbeveling heeft gedaan. Ook zon der het Zeeuwse werk evenwel gezien te hebben werd haar naam, juist voor de aankleding van kerkinterieurs, reeds met ere genoemd, Femmy Schilt-Geesink 1908-1988 20) Femina (Femmy) Geesmk heeft het geluk gehad professor R.N. Roland Holst als leermeester te hebben, die na het initia tief van professor Antoon der Kinderen de traditie voortzette om de glazenierskunst weer nieuw leven in te blazen. De laatste drie jaren van haar opleiding aan de Aca demie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam hield zij zich onder leiding van Roland Holst (schilder van de grote ramen in de Dom te Utrecht) bezig met architectuur gebonden kunsten. Op de bakermat van de glazenierskunst het Franse Charlies begreep de kunstena res wat de essentie van de middeleeuwse glas in loodmakers was geweest en wat haar leermeester Roland Holst had bedoeld met het vinden van de mathemati sche wetten. Melodie, harmonie en ritme: dat waren de elementen, die vanaf dal ogenblik naar voren kwamen. Zij leverde werkstukken, die de grote Franse tradities voortzette. Zij heeft tussen 1933 en 1978 150 werken voor openbare gebouwen gemaakt. Dit werd mede mogelijk doordat haar echtgenoot zijn eigen emailwerk na de Tweede Wereldoorlog hiervoor opgaf. I-lij sneed de kostbare gekleurde platen handgeblazen antiek glas met diamant tot fragmenten, naar het ontwerp van zijn vrouw. Je kunt niet ontwerpen, èn snijden èn branden, zei ze, dan kom je nooit klaar. Tot haar belangrijkste werk behoren de 11 ramen in de kerk te Hemmen, waar de zen dingsgedachte in beeld wordt gebracht en de 22 ramen in de hervormde kerk te Win schoten 21). Toen zij in 1988 op tachtigjari ge leeftijd overleed had zij een even indrukwekkend als omvangrijk oeuvre ach tergelaten. De voorstelling van het gebrandschil derde raam Het raam werd gemaakt óm te worden geplaatst in de consistoriekamer van de beide kerken. De diameter bedraagt 1 meter. Het bevindt zich hoog boven in de westmuur onder het bruine tongewelf. De figuur van Job is symbolisch uitge beeld, Hiermede wilde zij tot uitdrukking brengen wat het voor een stad als Mid delburg betekende in de meidagen van 1940 de prachtige Abdijkerken 22) in vlammen te zien opgaan. Wij kennen de bijbelse figuur, door God op de proef gesteld en zijn ongelukkige toe stand geduldig verdragend. Job werd getroffen door de lepra, die hem van top tot teen bedekte. Maar God had medelijden met hem en gaf hem zijn bezittingen dub-

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1995 | | pagina 10