11 bel terug. Men beeldde hem uit zittende op een mesthoop en bedekt met de lepra. Het thema had in dit geval met beter uit gekozen kunnen worden gezien de door het Rijk gefinancierde restauratie. De kerkvoogdij aanvaardde de aanwinst dan ook onder grote erkentelijkheid. Onder de voorstelling lezen wij nog een tekst: 'De Heer heeft gegeven, de Heer heeft geno men. De naam des Heren zij geloofd'. Wij zien een compositie, samengesteld uit gestileerde figuren en ornamenten De structuur, die aan het venster ten grond slag ligt, is duidelijk zichtbaar. Wat de kleuren in het raam betreft: het is opvallend dat alleen het onderste gedeel te donker gehouden werd. De hele voor stelling maakt daardoor een lichte indruk. Voorts moet in dit verband gewezen wor den op de vlammentongen: zij lijken boven de tweedimensionale afbeelding te liggen. Tussen deze vlammen en de rechterhand van Job zien wij boven de genoemde tekst nog enige restanten van gebouwen, waarmee bedoeld zal zijn de Abdij. Aan de andere zijde een ornament dat de herbouwde Abdijkerk zou kunnen voorstellen, door bemiddeling van de Engel tot stand gebracht. Afgezien van de symboliek kenmerkt de voorstelling zich ook hier door een grote harmonie en ritme in de uitbeelding. Wij mogen oris gelukkig prijzen dat een raam van deze vooraanstaande glazenierster in een onderdeel van de beide Abdijkerken aanwezig is. Hierdoor werd ook de gedachtenis aan 1940 levendig gehou den. Het vormt een architectonisch gebonden en naar wij hopen een blijvend onderdeel van de Abdij, waarvoor het is ontworpen. Bovendien voegde dit gebrandschilderde glas in wisselende lichtval een sierend element toe van stijl en allure. Het straalt een gloed van zin- en kleurrijk licht de consistoriekamer binnen. Op de afbeelding van de nieuw ingerich te Groenmarkt zien wij het ronde raam i.e. in de westgevel van de consistoriekamer. Het vormt min of meer een herhaling van de beide ronde ramen boven de gotische kerkvensters van de Nieuwe Kerk, die na de laatste restauratie daar de plaats inne men van de beide langwerpige venster tjes 23). Blijkbaar om de eenheid te bewa ren heeft men ook in de consistoriekamer gekozen voor een rond venster op de kop van de Groenmarkt. Nog juist voor de destijds geplande 'Her denking van Walchers herstel' werd op 30 mei 1953 de laatste hand aan het raam gelegd en daarna in de stenen muurope ning geplaatst. Dit werkstuk van Femmy Het gebrandschilderde raam in de consistoriekamer van de Nieuwe Kerk te Middelburg, dat gemaakt is door F Sclult- Geesink.(Foto Ir R J Heijboer) Hel ronde gebrandschilderde raam werd hoog In de westmuur aangebracht. Ter verduidelijking werd een rechthoekig segment van het ontwerp uitvergroot, waar op de hoofdfiguren de engel en Job te zien zijn. Schilt-Geesink is het enige gebrandschil derde raam in de Abdijkerken. Een plan uit 1963 voor een glas in loodraam in de Tus- senkerk door Karla Wenckebach is niet uit gevoerd. Noten 1Van het glas van het kruideniers- etc gilde is een afbeelding bewaard gebleven uit het stichtingsjaar 1682. Het bevond zich toen in de Oude Kerk; ook een ander glas in dezelfde kerk, namelijk van het. Joseph- of timmermansgilde, uit 1620. R M Z te Zeist resp No. 91293 en No 91294 2) Pieter -Sni|ders nam in 1793 de wapens op in de Nieuwe Kerk Het waren er 165. waarvan het oud ste van Roels Anno 1597 Al de wapens op borden en zerken in de kerken van Zeeland vroeger voorhanden werden afgete kend en toegelicht door P.J Rethaan Macaré Hij vervaardigde dit handschrift in vier delen Kopieën zijn aanwezig in hel Rijksarchief in Zeeland le Mid delburg 3) Besluit van de President en Raden van de stad Middelburg 12 maart 1798 De borden die niet werden 'genaast', sloeg men stuk en werden voor brandhout verkocht Gebeeldhouwde wapenschil den van Mr Willem Schorer. Raad ter Admiraliteit en dal van zi|n echtgenote hingen tot 1798 in deze kerk aan de rechter- en linkerzijde van de preek stoel. maar dienden onder het republikeinse bewind verwijderd te worden 4) Wellicht dezelfde Cornells van Barlaer, die in Mid delburg in 1680/82 gestorven is en genoemd wordt als een van de weinige Zeeuwse glasschilders waarvan werk bewaard gebleven is Drie glasra men in de kerk van Biervliet (1664). in de kerk van Schooridi|ke etc. Zie Bulletin Stichting Oude Zeeuwse Kerken, nr 18.1987, p. 16; Zeeuwse Encyclopedie deel I, Middelburg 1982, p 95 5) Een in 1919 aangevraagde subsidie voor de res tauratie van de zuidramen werd toen afgewezen omdat deze vensters passen bij hel hopeloos ver melde inleneur! 6) Prof. Dr P J Blok hield toen in dit kerkgebouw een rede waarin hij stilstond bij de verbitterde guerrila in Zeeland om de vrijheid en hel geloof, gebeurte nissen die door de gelijktijdige geschiedschrijvers

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1995 | | pagina 11