'Een baken in zee', de laatgotische Willibrordkerk te Westkapelle 13 Op de meest westelijke punt van het eiland Walcheren ligt het dorp Westkapel le. De naam geeft aan dat er, evenals bij Oostkapelle, sprake moet zijn geweest van een oudere moederkerk waarmede deze twee kapellen een relatie hebben onderhouden. Tot voor kort werd aange nomen dat die moederkerk in de handels nederzetting Walcheren, gelegen buiten de huidige kust van Domburg, heeft gestaan en rond 700 is gebouwd. Nadat deze handelsnederzetting in zee was ver dwenen zouden de beide kapellen de plaats van de moederkerk hebben inge nomen. Het oude parochiegebied werd tussen hen verdeeld. Samen met de Noordmonsterkerk en de Westmonster- kerk te Middelburg en de kerk te Souburg vormden zij rond het midden van de 12e eeuw de vijf parochiekerken van Walche ren en een deel van de Bevelanden. Aanvankelijk onderschreef ook Hende- rikx, hoogleraar in de nederzettingsge schiedenis te Amsterdam, deze hypothe se. Na bestudering van oorkonden uit het archief van de abdij te Middelburg is hij tot de conclusie gekomen dat de Sint Maartenskerk te Middelburg ten behoeve van de zielzorg in het noordwesten van Walcheren omstreeks 1000, in ieder geval voor het midden van de 11e eeuw, twee kapellen stichtte: Westkapelle en Oostkapelle. Deze kapellen groeiden al spoedig uit tot zelfstandige parochieker ken. Beide kerken waren aan Willibrord gewijd. De kerk van Westkapelle vervulde in de 11e en de volgende eeuwen een centrale plaats in de Willibrordverering op Walcheren. Daarmee is het de oudste bedevaartplaats op Walcheren. Zo kwa men bijvoorbeeld de Walcherenaren voor zij ten strijde trokken tegen graaf Robrecht de Fries (1071-1093) in deze kerk samen. Daar beloofden zij, dat wan neer de strijd gewonnen mocht worden, er levenslang een jaarlijkse cijns aan Willi-

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1995 | | pagina 13