15 kerkhof dat aanvankelijk door een gracht en later door een haag was omsloten. Deze kerk, eveneens gewijd aan Willi- brord, bleef tot de hervorming een mid delpunt van de verering van deze heilige, hoewel zij in betekenis had ingeboet door de opkomst van de Mariadevotie in de kerken van Oost-Souburg en Vrouwenpol der. De beginjaren van de hervorming In de Tachtigjarige Oorlog koos Westka- pelle in 1572 de zijde van de Prins van Oranje. Tijdens het beleg van Middelburg (1572-1574) werd Westkapelle door de Spanjaarden in de as gelegd en bleef van de kerk slechts een ruïne over. Van wege het belang van de toren en kerk als 'een principaal baken en teiken wezende in zee' verzocht de overheid van Westka pelle in 1574 aan de Staten van Zeeland of 'de geestelijke landen nog onverkocht zijnde, onverkocht zouden blijven' zodat de pachten gebruikt konden worden voor herstel van kerk en toren. In 1580 werd dit herstel, gefinancierd door het kantoor van de geestelijke goederen van Walche ren, ter hand genomen. De kerk is toen aanmerkelijk verkleind. Van de koren, die in de protestantse eredienst geen enkele functie hadden, werden de daken en al het houtwerk gesloopt. De muren liet men staan. De oostgevel van het dwarsschip werd buitenmuur waarbij de openingen tussen het dwarsschip en de koren wer den dichtgemetseld. Indien hiervoor niet genoeg stenen voorradig waren konden de stenen afkomstig uit het afgebroken pastoorshuis worden gebruikt. Met de lei en, vrijgekomen bij de afbraak, werden het dak van de toren, de hallen en het dwarsschip gerepareerd. Het vienngto- rentje werd afgebroken. Aan de westzijde richtte men ettelijke meters van de toren af, dwars door het schip en de zijbeuken, een eikenhouten schot op. Hiermee ver viel de entree tot de kerk via de toren en werd in de zuidgevel een nieuwe toegang met portaal gemaakt. Nadat de kerk was opgeknapt kon in 1583 de eerste predi kant, Hermanus Strange, worden beves tigd. Waarschijnlijk werden door zijn bemiddeling het volgende jaar de ramen gerepareerd en een gebrandschilderd raam met het wapen van Zeeland aange bracht. De werkzaamheden van 1580 waren onvoldoende, meer oplappen dan restau ratie. Dit blijkt uit een rekwest van burge meesters en schepenen van Westkapelle uit 1613 aari de Staten van Zeeland met het verzoek voor herstel van de kerk, De rentmeester van de geestelijke goederen van Walcheren kreeg daarop in 1614 de opdracht om samen met enige deskundi gen de kerk te visiteren. Hij schatte dat de werkzaamheden, die absoluut nood zakelijk waren volgens de gemaakte bestekken, £1147 Vlaams zouden ver- Gezicht op de kerktoren vanuit het dorp door Jan Arends. 1775 Rechts de theekoepel van de buitenplaats van de ambachtsheer van Westkapelle (RAZ, Zei III. II 1322)

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1995 | | pagina 15