1 s :l Ji _1 16 f- "■-tm ".t-T .V,.,./. „vA/U-s.'/.i.'/ J ■M.'r.A— Pentekening van de toren waarop de aan te brengen veranderingen ten behoeve van de inrichting van een kustlicht zijn aangegeven, 1815 (RAZ. Zei. III. II, 1331) gen. De Staten van Zeeland besloten, ondanks de hoge som geld, deze repara tie aan te besteden. Vooral het dak van het dwarsschip behoefde verbetering. Het werd gedeeltelijk afgebroken en van enige nieuwe eiken gebinten voorzien. De kappen van de hallen werden tot aan de oostgevel doorgetrokken. Tevens werd al het metselwerk van de kerk en toren waar nodig hersteld. De werkzaamheden ver liepen echter met vlekkeloos. De timmer man Jan Fransse had zijn werk niet geheel volgens het bestek uitgevoerd waardoor de metselaar Joos Piers niet in staat was zijn aangenomen werk uit te voeren. Uiteindelijk kwam alles goed, maar de timmerman werd in zijn uitbeta ling gekort. Tijdens de restauratie kwa men nog verschillende andere manke menten naar voren. Zo was het o.a. nodig in de toren twee kruisbalken aan te bren gen orn de toren te 'verstijven'. Na dit her stel, gereed in 1615, heeft het kerkge bouw bijna een eeuw de invloeden van regen en storm doorstaan zonder al te grote gebreken te vertonen. In 1702 stort te de torenklok bij het luiden naar bene den en was als gevolg daarvan in stuk ken uiteengevallen Bij onderzoek bleek de toren te zwak voor een dergelijke gro te klok. Deze was in 1609 op verzoek van West- kapelle opgehangen daar de oude door vele inwoners niet werd gehoord. Omdat de kosten verbonden aan het herstel van de toren te hoog waren, werd besloten om de gebroken klok te Middelburg te doen vergieten of in te ruilen voor een lichtere. Nu kon volstaan worden met alleen repa ratie van de klokkestoel en de zolders waar de klok door was gevallen. Restauratie 1737 In de vergadering van de Gecommitteer de Raden van 21 juni 1735 was een noti tie behandeld van de Rentmeester van de geestelijke goederen over Walcheren en Noord-Beveland. John Louis Vereist, met betrekking tot de zeer deplorabele staat van de kerk van Westkapelle. Bij regenachtig weer was nauwelijks een droog plekje te vinden, bovendien dreig den drie balken waarop een gedeelte van de kap rustte naar beneden te komen. Vanwege het aanstaande winterseizoen verzocht Vereist daarom toestemming zo snel mogelijk reparaties te mogen laten uitvoeren om nog grotere schade te voor komen. Herstel van de kerk had alleen zin als de toren ook onder handen werd genomen. Door vallende stenen van de toren zouden er immers weer nieuwe gaten in het dak worden geslagen. De fabryck van 't land [architect van de pro vincie], Mighiel Mighielsen, werd gelast om zo snel mogelijk een bestek en ramin gen van de kosten te maken. Reeds op 24 augustus berichtte hij, dat voor herstel van de kerk 'onbequam om dienst daar in te doen' £521 Vlaams en voor de toren 'die mede gans scandelick vervallen is' £852 Vlaams nodig was. De Staten schrokken van het bedrag dat met de werkzaamheden gemoeid was en wilden van Vereist opheldering hoe het kwam dat niet eerder reparaties hadden plaats gevonden. Helaas is het antwoord van Vereist niet meer te vinden. De bevolking van Westkapelle moest tot 14 mei 1736 wachten voor er weer nieu we stappen werden ondernomen. Nog maals werd Mighielsen naar Westkapelle gestuurd om de kerk te inspecteren en een bestek plus een kostenberaming te maken. Hij stelde vast dat het met het onderhoud zo slecht was gesteld dat de goten vol vuiligheid lagen en er zelfs hagen in groeiden. Het dak was inmid dels nog veel slechter geworden. De bal ken waarop de kap steunde waren bijna weggerot. Zijns inziens zou het beter zijn de kerk af te breken en in de stad een nieuw gebouw op te trekken met een lengte van 64 voet, een breedte van 36 voet en met een torentje voor de klok Voor de bevolking zou een kerkgebouw binnen de bebouwde kom veel gemakke lijker zijn. De kosten zouden, bij gebruik van materialen van de sloop van de kerk, slechts £300 Vlaams hoger uitvallen dan het herstel van de kerk en toren, nu geraamd op £2422 Vlaams. De onder-

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1995 | | pagina 16