Zierikzeese kerken in miniatuur 20 De drie maquettes. Folo: Leen Koper, Zierikzee ren na. Beide modelbouwers hebben ongelooflijk veel uren erin gestoken om tot zo'n fraai resultaat te komen. Maar het pronkstuk is het model van de Sint Lieveris- monster- of Grote Kerk geworden. De opgave, die de heer Boot zich stelde, was niet gemakkelijk. De afbeeldingen van de kerk zijn schaars en de beschrijvingen ervan summier. Met adviezen van prof. dr. C.A. van Swigchem en streekarchivaris H. Uil kon hij tenslotte een verantwoorde kopie van deze imposante kerk bouwen. Burgemeester mr. J.J.P.M. Asselbergs deelde complimenten uit aan het adres van onder meer de Stichting Oude Zeeuw se Kerken om het gebouw zoveel mogelijk open te houden, zodat dit monument gemeenschapsbezit kan zijn. In zijn ope ningstoespraak pleitte hij voor het zicht baar maken van de contouren van de voormalige kerk op het plein voor de ingang. Streekarchivaris Uil hield een inleiding over de geschiedenis van de voormalige kerk -de grootste van Zeeland- en stond onder meer stil bij de brand in 1832, die gevolgd werd door afbraak en de bouw van het huidige kerkgebouw. De Nieuwe Kerk heeft dankzij deze exposi tie nieuwe aantrekkingskracht gekregen voor vele belangstellenden. De expositie zal, onvoorziene restauratiewerkzaamhe den aan het orgel voorbehouden, te bezichtigen zijn op de dinsdagen en don derdagen 18, 20, 25, 27 juli en 1, 3, 8, 10, 15 en 17 augustus van 11.00 tot 16.00 uur en op Open Monumentendag (9 septem ber) van 10.00 tot 17.00 uur. Veel lovende en waarderende woorden waren te horen in de Nieuwe Kerk te Zierik zee op dinsdag 28 maart 1995. Dat gold voor de tentoonstelling die werd geopend door de burgemeester van Zierikzee Maar vooral de 'blikvangers', in de vorm van drie maquettes, stonden centraal. Het initiatief om een expositie samen te stellen over de geschiedenis van de Nieu we Kerk en de voorgaande kerken ont stond binnen de plaatselijke commissie van de Stichting Oude Zeeuwse Kerken, die het gebouw beheert. De heer L.N van der Zwan werkte het door hem naar voren gebrachte idee verder uit. Met behulp van tekeningen, gravures, foto's, enz. wordt een boeiend beeld gegeven van de laat gotische Sint Lievensmonsterkerk en de huidige kerk. Een bijzonder onderdeel vormen de drie maquettes. De heer G. Boot vervaardigde een waarheidsgetrouw model van de huidi ge Nieuwe Kerk. De heer H.J. van der Wekken bouwde de Sint Lieverismonsterto-

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1995 | | pagina 20