Ten geleide Stichting Oude Zeeuwse Kerken Inhoud 2 Secretariaat. L Louwerse. Boulevard de Ruyter 234. 4381 KH Vlissmgen. telefoon 01184-14981. Postbanknummer 99692 ABN/AMRO-banknummer 46.06.76.660 Girorekening ABN/AMRO-banknummer 1068635 DAGELIJKS BESTUUR. Ir. K. J. Kuiken, Middelburg, voorzitter L. Louwerse, Vlissingen, 1e secretaris M. Kievit. Middelburg, 1e penningmeester I. D. Toussaint, Middelburg, 2e penningmeester M. P. de Bruin, Middelburg Mr.K P. T. G Flos, Middelburg P.W. van Seters, Vlissingen, 2e secretaris ALGEMEEN BESTUUR: Leden dagelijks bestuur: zie boven P. A. Boot, Zierikzee A Geerlse, 's-Gravenpolder J. W. I-I. Groeneveld, Middelburg Jac. Huissen, Baarland G. J Lepoeter, Kapelle W.J de Maat, Hulst Mevr M. W Meerman-van der Mast, Vlissingen H M van der Post, Zierikzee A. Traas, Baarland Mevr. drs. I H. Vogel-Wessels Boer, Middelburg ADVISEUR: Ir. J D Poley, Nisse REDACTIECOMMISSIE. Mevr dr. J L. Kool-Blokland, Middelburg G J. Lepoeter. Kapelle H. Uil. Zierikzee Mevr drs I. I-I. Vogel-Wessels Boer, Middelburg EINDREDACTIE Mevr drs. I H. Vogel-Wessels Boer, Hammarskjöldlaan 414334 EM Middelburg Tel. 01180-27908 BULLETINS TE VERKRIJGEN BIJ. Mr K P. T. G. Flos, Dam 73 Middelburg, telefoon 01180-37488 (kantooruren) ISBN: 1381-7116 Ten geleide pag 2 drs. P W Sijnke Het Middelburgse brandbocht kerkbank en instelling (ill. R A Z. Atlas Zei. Ill van het K.Z.G W pag. 3 ir G. Sophia van Hollhe lot Echten Twee gedenkramen uit de twintigste eeuw in de Nieuwe Kerk te Middelburg (ill. Rijksdienst voor de Monumen tenzorg: ir P.J. Heyboer; P.W. v d. Heyden; ing J. Mari- nissen) pag 5 drs. I.H. Vogel-Wessels Boer 'Een baken in zee', de laatgotische Willibrordkerk te Westkapelle (ill R A.Z. Atlas Zei III van het K.Z G W Zeeuws Documentatiecentrum) pag.13 Zierikzeese kerken in miniatuur (ill. Leen Koper) Pag 20 Foto frontpagina De als vuurtoren ingerichte toren van de in 1831 afge brande Willibrordkerk voor de restauratie van 1924- 1934 (foto Zeeuws Documentatiecentrum) Algemeen Mede naar aanleiding van de uitbreiding van het kerkelijk bezit (kerk Hoofdplaat) is het gewenst de statuten van de stichting, alsmede het Reglement voor de Plaatselijke Com missies aan te passen. Hiertoe werd met het notariskantoor Janse de Jonge-Matthijssen- van Wouwe te Middelburg contact opgenomen. Een concept-overdrachtsacte voor de kerk in Hoofdplaat is inmiddels opgesteld. Het jaarverslag 1994 van de stichting maakt onder meer melding van een terugloop in het donateursbestand. Naast negen aanmeldingen voor donatie moesten/wensten vijfendertig donateurs uit het bestand worden afgevoerd. Na 1991 derhalve een zich voortzettende dalende tendens En toch is het werk van uw bestuur afhankelijk van het aantal donateurs, i.e. hun/haar financiële bijdragen, te meer daar restauraties meestal zeer kostbaar zijn. Wie helpt ons een keerpunt in de donateurscurve te bewerkstelligen? Restauraties orgels Kerk Zierikzee 8 mei is een begin gemaakt met herstel van de windvoorziening in de orgelkas. Op 12 juni wordt begonnen met het herplaatsen van de orgelpijpen. Het einde van het 'orgelloze' tijdperk raakt dus in zicht. Kerk Baarland De Rijksdienst voor de Monumentenzorg gaf eind 1994 een beschikking af voor restauratie van een 1e fase, met als uiterste startdatum 1 april 1995; oplevering vóór 1 januari 1997. Inmiddels verleende het bestuur een opdracht aan Flentrop Orgelbouw b.v. te Zaandam, welke firma 27 maart j.l. begon met de ontmanteling van het orgel. Teneinde de bijzondere klank van het orgel (zoveel als mogelijk) te behouden zullen, na het technische herstel van windlade, tractuur en windvoorziening, de orgelpijpen ongewij zigd worden herplaatst en verdere aanpassingen eerst dan worden beoordeeld. Restauratie kerk Kerk Baarland Het restauratieplan voor herstel van de kapconstructie is gereed. Het over leg met de gemeente Borsele voor spoedige uitvoering van het plan is hoopgevend. De eerste stappen ter verkrijging van aanvullende subsidies in de 'eigen' bijdrage van de stichting zijn gezet. Tentoonstelling De derde maquette (zie bulletin 33) is gereed. De tentoonstelling 'De geschiedenis van de Nieuwe Kerk en voorgaande kerken' werd op 28 maart j.l. door burgemeester J.J.P.M. Asselbergs van Zierikzee officieel geopend De organisator van de tentoonstelling, de heer L M. van der Zwan, alsmede de beide maquettebouwers, de heren G. Boot en H.J. van der Wekken, werden dank betuigd voor hun tijdrovende en belangenloze arbeid en het fraaie resultaat ervan. Het bestuur

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1995 | | pagina 2