zien van gebrand glas, recht tegenover de kansel zou komen en boven de bank van Gedeputeerden, met aan weerszij den ervan, ramen gevuld met gewoon glas in lood. Een onuitgevoerd ontwerp van Melle Willemsz Voor het ontwerp is in eerste instantie gedacht aan Melle Willemsz. Die had zijn opleiding aan de Rijksacademie in Amsterdam gehad en ook te Parijs gestu deerd. Hij woonde in die tijd in Vlissingen en werkte daar en elders op Walcheren 8). Men zocht de kunstenaar dus dicht bij huis. In 1925 beschikte de kerkvoogdij al over zijn ontwerp, door hen als goed geslaagd beoordeeld Bekend is dat Willemsz het motief ontleende aan het openluchtspel. 'Op de achtergrond ziet men een Oranje boom, en op de voorgrond de Prins van Oranje te paard, die de geuzenvlag draagt. De Prins die de vrijheid bracht wordt door dankbare burgers welkom geheten. Omdat de Prins ook de vrijheid van het geloof heeft gebracht, ziet men nog kinderen afgebeeld, dragende de bij bel. Onder aan het raam is ruimte open gehouden voor een eventueel aan te brengen onderschrift. Het raam is niet alleen godsdienstig maar voornamelijk historisch gedacht' 9). Toch werd dit ont werp niet uitgevoerd. Verschillende ande re tekeningen van Willemsz werden ver worpen. Welke bezwaren men had is niet bekend. Het uitgevoerde ontwerp van Herman Veldhuis Tenslotte meenden de kerkvoogden niet beter te kunnen doen dan contact op le nemen met Ir. J.L. Schouten, destijds een vermaard leverancier van brandschilder- werk, die door vervaardiging van talrijke gebrandschilderde ramen in diverse ker ken van ons land getoond had iets goeds te kunnen leveren. Zijn atelier 't Prinsen hof genaamd, grenzend aan het Prinsen hofcomplex, bevond zich in Delft. Het archief ervan is niet bewaard gebleven. Een recent verschenen artikel over deze in 1891 opgerichte werkplaats voor gebrandschilderd glas in lood geeft ons de nodige achtergrond over de vervaardi ging van decoratief glas 10). Het atelier gold als het belangrijkste adres voor het uitvoeren van eigentijdse ontwerpen voor protestantse kerkramen; en voor het restaureren van monumentaal (kerk)glas. Vanaf het eind der negentien de eeuw wilde de hervormde kerk figura tieve voorstellingen in haar kerkgebou wen, waarbij uiteraard het uitdragen van De glas in loodramen op het eerste bordes van het trappenhuis van c!e villa 'De Sprenck' in Middelburg Deze ramen, een hoogtepunt in deze prestigieuze woning uit 1904/05. zijn vervaardigd in hel atelier 'I Prinsenhof te Delft Hel gedenkraam van 1929 in de Nieuwe Kerk te Middelburg is afkomstig uit hetzelfde atelier (Foto ing J Marinissen) de bijbelse boodschap voorop stond. Na de Eerste Wereldoorlog ging de voorkeur uit naar voorstellingen die met de geschiedenis van de stad te maken had den waar onder ons gedenkraam) l1). Schouten was de zakelijke leider, de manager die de contacten legde, opdrach ten binnenhaalde en de eindcontrole over de producten had. In 1901 trad Herman Veldhuis (1878-1954) in dienst van Schou ten. Hij is in de eerste plaats aangenomen om ontwerpen te maken. Hij bleef als hoofdontwerper en artistiek leider geduren de 35 jaar aan het atelier verbonden. Veld huis gaf onder meer ook tekenonderricht aan Jan Mankes (1889-1920). Hij werkte met verschillende stijlen Opdrachten voor speciaal kerken werden door hem in tradi tionele en statische vorm uitgewerkt. Uitge sproken voorkeur had hij voor florale motie ven. Een voorbeeld hiervan vormen de gebrandschilderde ramen in het trappen huis van de prestigieuze villa 'De Sprenck' aan de Seissingel te Middelburg l2). Hoewel Schouten zelf ontwierp noch schilderde, dragen al zijn werken, naast de firmanaam, zijn initialen in een wyber- vorm, al dan niet aangevuld met zijn vol ledige naam. 1929 Het gedenkraam onthuld Op 10 november 1929 vond de onthulling van het nieuwe gedenkraam plaats. De afmetingen waren 9.40 m. hoog en 2.70 m. breed. Zowel atelier als ontwerper waren in die tijd zeer vooraanstand, zodat er veel geld aan gespendeerd zal zijn. Het raam midden in de zuidgevel, beschenen door de zuiderzon, symboli seerde de Overgang van Middelburg, een feit dat het hele vaderland ten goede kwam. De Zeeuwen, en niet de Water geuzen. hebben onder Boisot de vloot bemand die Leiden heeft ontzet 13). De Provinciale Zeeuwsche Courant ver meldt bijzonderheden De kerk was opnieuw geschilderd en van de vijf vensters aan de zuidzijde waren er inmiddels drie vervangen. Een daarvan was het gedenkraam. De beide overge bleven ramen, zo was de bedoeling, zou den het jaar daarop vervangen worden. Het gedenkraam, aldus de krant14) is opgevat als een kleurige mozaïek, waarin enkele motieven naar voren komen, die de bedoeling van het glas duidelijk maken een kleurenbrand, het felle rood wisselt af met donkere paarsen en een weifelend grijs en bruin, symbool van strijd en verweer. En uit die strijd rijst stra lend omhoog de gulden vrijheidszon, die haar stralen uitwerpt over de opengesla-

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1995 | | pagina 7