De zuidgevel van de Nieuwe Kerk te Middelburg. In het middelste van de vijf vensters zijn de restanten van het. gedenkraam Ie archief van de R.M Z. te Zeist, 3 juli 1940} Alleen de tracering is nog bewaard gebleven (Foto aankleding van beide kerken kon worden beschouwd. Als eerste geschenk stond op het lijstje een gebrandschilderd raam. Ver der was gedacht aan kandelabers op het oxaal16) en zilveren kandelaars op de avondmaalstafel. Voorts een monumentaal doopvont, waarvoor Ir. H. de Lussanet de la Sablonière het ontwerp heeft gemaakt en tenslotte trouwmeubelen (waaronder het bovengenoemde trouwkleed) en twee stoe len (eveneens door De Lussanet ontwor- pen). De 'Herdenking van Walcherens Herstel' stond voor het volgende jaar op stapel. Het herrezen Middelburg had een pro gramma ontworpen om de voltooiing van de wederopbouw van de stad feestelijk te vieren. Dat driedaagse evenement zou in juni 1953 plaats hebben. Op het pro gramma stond toen onder anderen een samenkomst met het Koninklijk Paar in de herstelde Abdijkerken op 26 juni. Men zal dus maximaal negen maanden de tijd hebben gehad om de geschenken aan te schaffen. Door onvoorziene omstandighe den is die herdenking niet doorgegaan: de totaal onverwachte watersnood op 1 februari 1953. Het was geen tijd om te feesten: Op Zuid-Beveland en Schouwen- Duiveland was het water eind juni 1953 nog niet verdreven. Wie gaf zich, gaande door Zeeland, toen met dagelijks reken schap van de ontzaglijke schade, die hier werd aangericht? Nee, voor feesten was het toen geen tijd. Door de ernst van de situatie en alle ongerief en financiële offers die de ramp voor de Zeeuwen met zich meebracht zou men in de verleiding komen het geschenk van het gebrandschilderd raam nu maar achterwege te laten en alleen te denken aan de andere zaken die voor een waardige aankleding bedacht waren. Dit raam is er toch gekomen. De opdracht voor het gebrandschilder de raam De grootte van het te besteden bedrag zal een rol gespeeld hebben bij de plaats waar een gebrand raam zal worden aange bracht. In ieder geval diende een opdracht aan een beeldend kunstenaar gegeven te worden. Het vervaardigen van het ontwerp werd gegeven aan Femmy Schilt-Geesink. Vanaf het begin zal de kunstenares met het gecombineerde comité de nadere bijzon derheden hebben uitgewerkt. Dit beteken de een schipperen tussen de wensen van de opdrachtgever en de beperkingen van het gebouw. Wij kunnen ons afvragen waarom in deze zaak de keuze op haar gevallen was. Er bestaat een overzicht van een gedeeltelijke opsomming van door haar gemaakte wer ken naar produkt, plaatsnaam, jaar en in opdracht/respectievelijk samenwerking met17). Voor het tijdstip van de Middelburg se opdracht zien wij in 1949 een raam in het gemeentehuis van Zierikzee, waarbij als opdrachtgever Jhr Mr T.A.J.W. Schorer, lid van de Generale Synode en de Algeme ne Synodale Commissie van de hervormde kerk 1®), Mogelijk heeft de heer Schorer als trait d'union gediend om deze kunstenares voor de Middelburgse opdracht in te scha-

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1995 | | pagina 9