12 Gezicht op de kerk van Hulst anno 1920. Deze foto loont ons de kerktoren die na de kerkbrand van 1876 werd ontwor pen door P.J.H. Cuijpers. (Coll. Archief Gemeente Hulst) Laatste te memoreren 'wapenfeit' is de beschieting van de toren door de Poolse bevrijders in september 1944. Om de Duitse bezetters uit hun uitkijkpost te ver drijven, moest de toren van Cuijpers het ontgelden. De torenspits sneuvelde. In 1955 won architect Brouwer met het ontwerp getiteld 'Prediker' de prijsvraag die was uitgeschreven voor een nieuwe bekroning. Vier engelen, die de handen biddend en zegenend over de bewoners van stad en land van Hulst uitstrekken, verheffen het kruis, symbool van de ver lossing, ten hemel. Het moge duidelijk zijn dat gedurende de eeuwenlange geschiedenis van dit monu ment de betrokkenheid van burgers en wereldlijke en kerkelijke overheden groot was. Nu, anno 1995, heeft de basiliek van Hulst opnieuw onze betrokkenheid nodig. Het monument van Brabantse gotiek met Vlaamse invloeden, van eeuwenlange devotie, offerbereidheid, wilskracht en doorzettingsvermogen van onze voorou ders, is toe aan een grote opknapbeurt. De bouwkundige toestand waarin het gebouw verkeert is zeer slecht te noe men. Vele elementen zoals hogels, fialen en pinakels en de natuurstenen lijsten en ijzeren roeden van de glas in-loodramen, zijn onder invloed van weer en wind ver sleten of zelfs geheel verdwenen. Stuk ken steen vallen tot een afstand van enkele meters uit de gevel op straat. Een 'opknapbeurt' die geld kost, veel geld. In totaal zo'n twaalf miljoen gulden. Een 'omvangrijke restauratie' dus. De restauratiecommissie is er na acht jaar voorbereiding in samenwerking met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en architect Sturm uit Rosendaal, in geslaagd een restauratieplan op te stel len. Door de Rijksdienst zijn inmiddels de subsidiabele kosten vastgesteld op tien miljoen gulden, de Provincie Zeeland zal één miljoen gulden bijdragen; het reste rende miljoen dat nodig is, zal door de Hulster gemeenschap moeten worden opgebracht. Om laatstgenoemde bedrag bijeen te brengen werd in april 1994 een stichting met de volgende naam in het leven geroepen: Stichting Fondsenwerving Restauratie Basiliek Hulst. Het stichtingsbestuur is ervan overtuigd dat alles in het werk moet worden gesteld om de restauratie van de basiliek door gang te doen vinden. Zij onderschrijft vol ledig de conclusies die door rijk, provin cie en gemeente worden getrokken: de Hulster basiliek is een groot cultuur-histo risch monument van algemeen belang, Logo van de Slichting. stichting fondsenwerving Restauratie basiliek ffulst

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1995 | | pagina 12