13 een brok cultureel erfgoed dat behouden moet blijven. Het bovenstaande levert daarvoor voldoende bewijs. De stichting startte in oktober 1994 haar acties met een manifestatie in de basiliek waaraan medewerking werd verleend door o.a. Het Hulster Gemengd Koor, de Cantorij der Basiliek en de Koninklijke Stedelijke Harmonie. Door middel van een huis-aan-huis verspreide brief, wer den alle inwoners uitgenodigd deze avond te bezoeken. Er werd die avond informatie gegeven over de betekenis van de basiliek voor de Hulster gemeen schap, de geschiedenis van de kerk, de restauratieplannen en over de fiscale aftrekbaarheid van giften aan de Stich ting. Voor haar donateurs liet de Stichting bronzen afgietsels van het medaillon 'Maria met Kind' (restant van de klokken die bij de torenbrand van 1876 verloren gingen) en afgietsels in bijewas van het oudste stadszegel met daarop de beelte nis van de H. Willibrordus vervaardigen. Ofschoon de belangstelling die avond beantwoordde aan de verwachtingen viel de fondsenwerving zelf wat tegen. Er wer den door diverse verenigingen en instel lingen (met name banken) toezeggingen gedaan, maar grote respons van particu lieren bleef uit. In een later stadium werden daarom spe ciale oproepen tot het leveren van een financiële bijdrage verstuurd naar die personen die op 14 oktober aanwezig waren in de kerk, naar de kloosterorden die werkzaam waren en/of nog zijn in de gemeente Hulst en naar 'draagkrachtige' inwoners van de gemeente. De wenskaart die de Stichting eind 1994 op de markt bracht met daarop afge beeld het schilderij van J. Haak getiteld 'de Basiliek van Hulst', leverde wel een grote respons van particulieren op. De bedrijven werden schriftelijk benaderd. In totaal werden zo'n 8.000 kaarten ver kocht. In het stadskantoor werd door de heer E Taelman een tentoonstelling met foto- en dokumentatie-materiaal over de geschie denis van de basiliek ingericht Geleidelijk aan zorgden alle publiciteit en activiteiten van de Stichting er voor dat ook door verenigingen en particulieren acties op touw werden gezet om fondsen te werven. Een plaatselijke juwelier vervaardigde zil veren en gouden speldjes met de voor stelling van het 'conopeum' (de parasol als teken van de verheffing tot basiliek). Leden van de familie De Smit concerteer den in de basiliek. Scholengemeenschap 'De Rietvliet' ver zorgde samen met de 'Sjores Ambras- band' een dag ten behoeve van de fond senwerving. Voetbalclub H.V.V. '24 organiseerde een wedstrijd tegen Lierse S.K.. De heren Bogaerd en Steijns hielden met oldtimers een gesponsorde rit Hulst- Michelstadt v.v. Albert Heijn bracht de zogenaamde 'Basi liek-wijn' op de markt. De heer K. Brand stelde een boekje samen over de geschiedenis van de basiliek. Een plaatselijke fietsclub organiseerde Gezicht op de basiliek van Hulst anno 1990 We zien de torenbekroning die in 1955 werd ontworpen door architect J Brouwer

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1995 | | pagina 13