14 onder de naam 'Quasimodo II' een gesponsorde fietstocht over een afstand van 650 km: Strasbourg-Hulst. De Stichting bestaat nu ruim één jaar en heeft in die tijd een groot aantal activitei ten op touw gezet en begeleid. Dank zij substantiële bijdragen van diver se grote bedrijven en bankinstellingen en de initiatieven vanuit de bevolking is er op dit moment een bedrag van 300.000,- ingezameld Een goed begin, maar natuurlijk nog lang niet genoeg. Als laatste activiteiten kunnen worden genoemd de uitgifte van een telefoon kaart, mogelijk gemaakt door een bijdra ge van de Koninklijke P.T.T. Nederland en de organisatie van een loterij die in 1996 twaalf trekkingen zal kennen met als hoofdprijs een autol Kortom, er werden en worden veel activi teiten ontplooid om de Hulster basiliek van de ondergang te redden. De Stich ting spreekt de hoop uil dat het uiteinde lijk zal lukken dit bouwkundig en cultuur historisch monument te bewaren voor de generaties die na ons komen. Foto van het oudste stadszegel van Huls! met daarop de beeltenis van de H. Willibrordus Replica's van dit zegel worden ten geschenke gegeven aan donateurs van de Stichting Fond senwerving.(Colt Archief Gemeente Hulst) ïl 2? *v

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1995 | | pagina 14