O /'UxfjM. (Dnc^ &L )orjd >Ai m„» -l c/cyO-aiAyc/a.a^J üo.W' jhupJïfei-, /töt&loMot Wjaj /fiL/wjjL Cj-UMy tS&yaAXde vi/nJLAk /UtèU ojï dj-- - iiiiWsi-fiuMto.t' ^Q-W cftw/Ww' oia-U-Y ,cy--mat-,\Jc- cAyZ/wl/Y*M< ^ooAz.OYy-^jCLt vjkamS- !\,ojAj,\Y j\joJLj city, /öAe», obraY o(tnJ fox^cL cfasG iZiolc cj'io tA^ ,.(i toAc'e Lk$$*ai #jjdse£uftdt/&6 ïc|- ijtsvlrL*(jij.io ff /zJjlcLb. c.-\Kj<ZoJ-a*'Z,e&. oa^y ■CHi.fó.-., r\Zr{~)ixsrcJ<><. r' ZynA aa v. lyjbl*. yisxxny ott-n, toUsy. ,CLKACIzvk luoroftn* tOofVtttctV', GLQ-CY $loY(i%.. oJcZ.ao-, tua-y, O/nw' K.^vrc /»s -lo-etco,™ nx>li. ^'Ustru, btyfcjüuv, /r>-<J-a Y° >C)-JLOL<I n yOUiêtt, t t*U4 oUT«o-„ -^CpfaJt Ohrfuxfy^ Y\i.cu\ fiaoJ?l'r, (ACjl kun-nj y, CLtaüxi-. dJiiAt O-l Li Ca cjj OUjy~> >->y y rfocrr J dty, Ja /Jiy-i.oetfrd ota-ko/t.otAi ,o/A07" ajcAI dc*. frco'Jcibev) Oicxo- f kfrvurf** ki-n-i- .aL, ocx-IA c>Ct^ ol_, kien tyfo-aY^-nna^s^, fïsi-t SixDacZCcyAZ-y, cd<_i_ V' YZc^Oj&tZt-yCt-iy, ft"-i S^xDacZCyAZ-y, i -»i iii d.t.yciAiYkiy/lQst^ttstfijfcu.nmt. Ju'-VK XjcA. Y)-ur<Zeri Ci/yyoAil'' >oT (l.0-£ ;du. iZl? f wcuJro'S&Z o T {.ZCm f(JxaA- CLP/ïc^uJUiU De brief van kerkvoogden, gericht aan de gemeenteraad, gedateerd 12 januari 1898 niet tot zekere hoogte af te breken en weder op te metselen, doch ze eerst door de noodige schoorwerken behoorlijk te ondervangen, daarna de meest vitale deelen, door gedeeltelijk uitbreken en hermetselen, de noodige stevigheid te geven, om dan aan het overblijvende metselwerk met behulp der in Ritthem met zoo goeden uitslag toegepaste cementspuit, inwendig het noodige ver band te hergeven.' De architect had zijn inschattingen over de deplorabele toestand van de hoekto rentjes echter goed gemaakt. Drie van de vier moesten tot op de laatste steen wor den afgebroken om daarna opnieuw opgemetseld te worden. Op 8 maart 1924 is de firma Jeras met het werk aan de toren gereed. De kosten bedragen 50.929,-. Rijk en provincie dragen hierin voor 30.000,- bij. Het zal de lezer duidelijk geworden zijn dat het voortbestaan van de hoektoren tjes geruime tijd wat minder vanzelfspre kend geweest is, dan het vandaag de dag lijkt. Alle gegevens voor dit artikel zijn ontleend aan het manuscript voor het boek De geheimen van de kerk van Kapelle onthuld. Dit verschijnt voorjaar 1996. (Uil- gave Heemkundige Kring De Bevelanden te Goes). 1) Ten aanzien van niet kerkelijke gebouwen wordt opgemerkt dat de vier hoektorentjes van de Zuid- havenpoort te Zierikzee eveneens van jongere datum zijn dan de bouwperiode (14e eeuw) het restauratiewerk aan de toren zal aan vangen. Architect Cuijpers is meer dan wie ook overtuigd van de noodzaak om de sterk verwaarloosde hoektorentjes te handha ven, maar ziet geen kans om dit met hal ve maatregelen te bewerkstelligen. Dit is één van de punten waarop de mening van de architect afwijkt van die van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg. Uit een brief van 30 mei 1922 van de Afdeeling B der Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, gericht aan de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap pen, citeren we: 'Ten aanzien der werken aan spits en hoektorentjes kunnen wij ons met de door den architect bedoelde behandelingswijze niet geheel vereeni gen, daar wij over het algemeen, meer dan hij, zouden willen trachten zooveel mogelijk te behouden wat er is of terug te brengen tot den toestand, die er, blijkens onmiskenbare aanwijzingen, geweest is. Met name wenschen wij de hoektorentjes

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1995 | | pagina 20