1 ii|Egti 5 idem ten behoeve van de eigenaar/bewoner van het belendend perceel voor het hebben van een uit weg over het voorplein van de kerk. Het ligt in de bedoeling en de verwachting dat de Akte van Levering vóór het verschij nen van dit bulletin zal zijn gepasseerd, waarmede onze stichting alsdan een der de kerk tot haar bezit mag rekenen. Tot slot een chronologisch overzicht van afspraken en stukken welke tot de over dracht van de kerk hebben geleid. 28-11 -'91 Kerkvoogdij Hoofdplaat: tele fonisch verzoek tot overname 06-01-'92 eerste overleg in Hoofdplaat 16-06-'92 brief Stichting Oude Zeeuwse Kerken aan kerkvoogdij met voorwaarden tot overdracht 16-07-'92 brief kerkvoogdij met besluit tot overdracht van de kerk 15-09-'92 brief kerkvoogdij met instem ming tot overname-bereid heid door stichting en ver zoek tot nader overleg 21 -10-'92 het Algemeen Bestuur van de stichting besluit tot het verle nen van machtiging aan het Dagelijks Bestuur, na afron ding van de onderhandelin gen, de kerk over te nemen en een stichting in het leven te roepen 01-11 -'92 samenvoeging kerkelijke gemeenten Biervliet/IJzendij- ke en Hoofdplaat een feit 05-11-92 gesprek met gemeente Oost burg over onderhoudskosten van kerktorentje, luidklok en uurwerk 29-03-93 brief Breed Moderamen van Provinciale Kerkvergadering: bevestiging van Akte van Samenvoeging der kerkelijke gemeenten Biervliet/IJzendijke en Hoofdplaat per 01-11-'92 11-04-'93 toezending kostenbegroting restauratie kerk 28-10-'93 uitsluitsel gemeente Oostburg op verzoek van 05-11 -'92 13-04-94 het Dagelijks Bestuur krijgt van het Algemeen Bestuur de vrijheid tot verder onderhan delen inzake overname van de kerk 07-09-'94 brief Stichting Oude Zeeuwse Kerken aan de kerkvoogdij met aangepaste voorwaarden 15-08-'94 brief kerkvoogdij: hebben kennis genomen van aange paste voorwaarden en zullen het Provinciaal College van Toezicht in de Hervormde Kerk toestemming vragen tot overdracht van de kerk 06-09-'94 brief Provinciale Kerkvoogdij Commissie: hebben besloten de kerk overeenkomstig de voorwaarden van 16-06-'92 te doen overdragen 07-09-'94 brief Stichting Oude Zeeuwse Kerken met nieuwe voorwaar den tot overdracht 01-12-94 brief Stichting Oude Zeeuwse Kerken aan de hervormde gemeente Biervliet/IJzendijke- Hoofdplaat: aanpassing van de voorwaarden als gevolg van de wens van de kerk voogdij tot overdracht van slechts een gedeelte van het kerkert De Hervormde Kerk te l-lootdplaat (RAZ ZG Zl verzameling prentbriefkaarten. 15-12-'94 verstrekking van gegevens aan notariskantoor voor het opstellen van een Akte van Levering 22-03-'95 toezending van concept-acte van Levering door notaris 05-07-'95 toezending door Stichting Oude Zeeuwse Kerken van concept-acte aan de kerk voogdij van Biervliet/IJzendij- ke-Hoofdplaat (ten overvloe de) 06-07-'95 verstrekking van aanvullende voorwaarden en wijzigingen aan notaris 28-07-'95 toezending van herziene con cept-acte van Levering door notaris.

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1995 | | pagina 5