De Geerteskerk te Kloetinge 9 donker middelvlak en rechts het wapen van Tholen. Het Goese wapen was niet moeilijk. We hebben gekozen voor het authentieke wapen. Maar Tholen was gecompliceerd. We kregen aangeleverd een soort anker met wat frutsels. Uit teke ningen en tapijten bleek dat het anker een schip was en de frutsels waren vier leeu wen. Het middenstuk dat donker was met een licht vlekje, daar stond de leeuw. Niet zomaar een leeuw, maar een vreselijk agressieve leeuw. Deze is min of meer over komen lopen uit Biervliet. De achter grond is van gevlochten gouden staven, veel rijker gedecoreerd dan Biervliet, en omgeven met lauwertakken. De wapens van Vlissingen en Veere waren niet echt gecompliceerd. Weliswaar waren er vier versies van het Jacoba- kruikje en ook Veere had vele varianten, maar dit zijn de meest authentieke. Onder 'Luctor et Emergo' was een hoop te zien, maar we wisten niet wat. Wel een trom en een doodshoofd. Ook hier bracht Biervliet uitkomst. Zwaarden, musketten, kruitvaat- jes, lansen, vaandels, kortom al het wapentuig van voor de Vrede van Mun ster. Het was duidelijk wat men bedoelde en de leeuw stond erboven. De laatste vier panelen waren niet zo eenvoudig als wel leek. Links en rechts de zuilen. Maar aan het tekstpaneel ont brak nogal wat. Want wat was het pro bleem? Wij hebben een stuk tekst, dat moet compleet worden gemaakt maar we hebben ook een beperkte ruimte en niet meer. En er zaten inreparaties, op de foto althans, van stukjes glas, die ontzettend interessant waren. Er zat zelfs een kleine bisschop in. Volgens de literatuur kwam het uit een ouder raam. Men was zuunig en gebruikte alle restjes, ook uit oude katholieke ramen. Nou ja, dat het een bis- schopje was, vooruit. En dankzij de scher pe blik van Mario vond hij een ruitje op zijn kop erin, een g. Er waren twee ver sies mogelijk. De Statenbijbel bracht hier uitkomst. Hoe vreemd het ook moge klinken, het is een echt Europees product geworden. Het glas werd geblazen in Zuid-Frankrijk, in Saint Juste. De glasverf kwam uit Duitsland. Het messing uit Italië, dat gewalst werd in Venlo, ingeraveeld in Goirle en geplaatst in Burgh!" G.J. LEPOETER "Wie tusschen de boomgaarden naar Kloetinge wandelt heeft veel te overden ken om er achter te komen waarom het juist Kloetinge is, dat tot zoo'n gaaf dorp werd." (Ir. P.J. 't Hooft in Dorpen in Zee land) het centrum van Kloetinge vanaf 1982 als beschermd dorpsgezicht in het kader van de monumentenwet is aangemerkt, is met het oog op behoud voor de toekomst een veilig gevoel. De minister schrijft in de aanwijzing over de 'gave structuur en Kloetinge, een gaaf dorp. Op de voorgrond de schuur van de ambachtsheerlijke boerderij aan de Jachthuisstraat mer 17. (Foto W. Mieras) Al is het ondertussen meer dan een halve eeuw geleden dat P.J. 't Hooft zijn bespie gelingen aan het papier toevertrouwde en al is Kloetinge alweer dertig jaar zijn zelf standigheid kwijt en in het grotere geheel van Goes opgegaan, we kunnen nog steeds spreken van een gaaf dorp. We doelen dan vooral op het Geertesplein, als we lopend of fietsend door de Jacht huisstraat het dorp binnenkomen, en op het aangrenzende Marktveld. Geen lawaai en overlast van doorgaand verkeer, maar een paar spelende kinderen en enkele eenden die uit de vate klauteren. Geen aandacht opeisende reclameborden, maar een lindelaantje naar de kerkdeur en schitterende monumentale bomen. In Kloetinge is het bijzondere de combina tie van het rechthoekige Marktveld met het ronde Geertesplein. Deze combinatie komt, zij het in iets andere vorm, nu alleen ook nog in Nisse voor. Het feit dat aard en aanleg van de bebouwing' van Kloetinge. Een oud dorp Kloetinge is een van de oudste dorpen op Zuid-Beveland, gelegen op een van de belangrijke kreekruggen.' Een antwoord op de vragen over het ontstaan van het dorp is gedeeltelijk verkregen door het onderzoek dat de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek tijdens rioleringswerkzaamheden in de dorpskern in 1968 en 1969 heeft uitgevoerd. Verder is door de Rijksdienst voor de Monumen tenzorg in samenwerking met de Rijks dienst voor het Oudheidkundig Bodemon derzoek gedurende de jaren 1970-1973, toen de kerk werd gerestaureerd, aanvul lend onderzoek gedaan. Toch zijn zeker niet alle raadsels opge lost. De ligging van het dorpscentrum, in de zuidwestelijke hoek van een grote ring

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 2000 | | pagina 11