Het gebrandschilderde raam in de Hervormde kerk te Burgh Op zaterdag 27 november 1999 vond in de Hervormde kerk van Burgh de inge bruikneming plaats van een gebrandschil derd raam. Het is de reconstructie van het raam dat verloren ging tijdens een nood lottige brand die het kerkgebouw in 1924 trof. Ds. A.R. van der Deijl, tot voor kort predi kant van deze gemeente, heette de aan wezigen welkom. Daarna werd het raam onthuld door de heer drs. W.T. van Gelder, Commissaris van de Koningin. H. Uil, gemeentearchivaris van Schouwen-Duive- land hield een inleiding, waarna een muzikaal intermezzo op het orgel volgde door Willie den Hollander. Zij speelde een werk van de Middelburgse componist Pie- ter Bustijn (16497-1729). Aansluitend gaf glazenier S. Hagemeier een toelichting bij de vervaardiging van het raam. De feeste lijke samenkomst werd vervolgd met een muzikaal intermezzo door Willie den Hol lander (orgel) en Petra Flipse (viool). Zij speelden werk van Vivaldi. Ten slotte maakte notaris mr. J.C.G.M. Beijsens door middel van een loting de winnaar bekend van het fraaie schilderij van het orgel, vervaardigd door Miems van Citters uit Burgh. Welkomstwoord door ds. A.R. van der Deijl "Heel hartelijk welkom. Wij zijn blij dat velen in zo groten getale zijn gekomen om dit heuglijke moment met ons als Her vormde gemeente Burgh te vieren. Terwijl wij allen gespannen afwachten op het moment dat het gebrandschilderde raam zal worden onthuld, is aan mij de taak uw geduld nog even op de proef te stellen. In de eerste plaats heet ik heel hartelijk welkom de Commissaris der Koningin, de heer W.T. van Gelder. Wij zijn zeer ver eerd met uw bereidheid hier de onthulling voor ons te verrichten. Wij vonden dat u daar de aangewezen persoon voor was, maar zijn natuurlijk blij dat wij u daarvan ook hebben weten te overtuigen. Waarom vonden wij dat? Om twee redenen. In de eerste plaats is daar een historisch argu ment. Het oorspronkelijke raam was een geschenk van de Staten van Zeeland. Mr. Pieter de Huybert, die hier achter mij vanaf zijn epitaaf nog altijd zijn kerk inkijkt, was als raadpensionaris ook nauw bij die Staten van Zeeland betrokken. De Ds. A.R. van der Deijl. (Deze en andere foto's mevr. M. Schrijver, Burgh) tweede reden is dat u zich achter de schermen sterk hebt gemaakt voor dit project en daarvoor zijn wij u ook veel dank verschuldigd. Ik wil de burgemeester van onze gemeen te, de heer J.J.P.M. Asselbergs, welkom heten. Fijn dat u met uw aanwezigheid dit feest extra luister wilt bijzetten. Vervolgens wil ik de heer H. Uil welkom heten, gemeentearchivaris van Schou- wen-Duiveland. Wij zijn erg blij dat wij u weer bereid hebben gevonden om hier een stukje van de Burghse geschiedenis voor ons uit de doeken te doen. U hebt dat ook gedaan na de restauratie van de epitafen in 1992. Dat verhaal staat mij nog altijd bij en ik verheug mij daarom bij voorbaat al op uw bijdrage. Uiteraard een heel hartelijk welkom aan de heren S. Hagemeier, glazenier, en Mario, de glasschilder. Mario geeft er de voorkeur aan alleen bij zijn voornaam te worden genoemd, want die vindt hij voor namer dan zijn achternaam. Zonder u bei den hadden wij hier niet gezeten. Wij zijn dan ook blij dat de heer Hagemeier ons iets wil vertellen over het bijzondere ver- vaardigingsproces van het raam. Ik wil de notaris, de heer J.C.G.M. Beijsens, welkom heten, die de verloting van het schilderij van Miems van Citters zal voltrekken. Ik wil welkom heten de vertegenwoordi gers van de diverse fondsen, die zo ruim hartig dit project hebben gesteund. Dat zijn: het Prins Bernhard Cultuur Fonds Zeeland, de Stichting Renesse, de Stich ting Maurits van Kattendijke, de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, de Stichting Vrienden van Slot Haamstede en het fonds Burghse Doelen. En hoewel ze er een hekel aan hebben, wil ik toch ook de musici welkom heten: Willie den Hollander en Petra Flipse. En ik wil het kostersecht paar Spaans hartelijk danken voor hun goede zorgen. Dan wil ik heel in het bijzonder welkom heten mevrouw Westpalm van Hoorn en haar zoon, de heer jhr. drs. N.J. Westpalm van Hoorn. Het is uw man en vader, jonk heer Westpalm van Hoorn, geweest, die dit hele project in gang heeft gezet. De titel 'heer van Burgh en Kraaijenstein' is, na het verdwijnen van het geslacht De Huybert, overgegaan op de familie West palm van Hoorn en de heer Van Hoorn is sinds de restauratie van de epitafen zeer betrokken gebleven bij het wel en wee van onze gemeente. Zo kwam hij een paar jaar geleden op de gedachte om iets te doen voor onze gemeente. Iets in de lijn van zijn voorvaderen, die het avond- maalszilver hebben geschonken. Nu leef de er in onze gemeente al een aantal jaren de wens bij een groep gemeente leden om het glas-in-loodraam in oude glorie te herstellen. En hoewel wij ons ervan bewust waren dat een raam finan cieel gezien van een andere orde is dan een avondmaalsbeker, sprak dit idee de heer Van Hoorn direct aan. De kerkenraad heeft toen begin 1998 een projectgroep in het leven geroepen met de opdracht te onderzoeken of het tech nisch en financieel haalbaar was om het glas-in-loodraam te reconstrueren. In deze projectgroep hadden zitting de heren Egbert Geluk, Kees Hogewoning, Frans Laman Trip en Albert Wiggers. Deze groep kwam al vrij snel in contact met het atelier van de heer Hagemeier. Zodoende was de eerste vraag spoedig beantwoord: ja, het was mogelijk. Wij spreken dan over najaar 1998. Toen was de vraag of het ook financieel te realise ren zou zijn. Er werden fondsen aange schreven. En ik weet nog dat wij op 18 december 1998 een brief ontvingen van het Prins Bernhard Cultuur Fonds met de toezegging van een bijdrage en dat daar in de voorwaarde was opgenomen dat het project binnen twee jaar moest worden afgerond. Hoewel wij daar wel vertrouwen in hadden, zeiden wij wel tegen elkaar:

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 2000 | | pagina 5