L schijnlijk de kant van Frederiks zou kie zen. Hij stelde de architect L. Koole uit Zierikzee voor. weliswaar jong, maar zeker deskundig. Koole deed zijn werk grondig en liet onder meer een deel van de fundamenten weggraven. Niet alleen Röell maar ook ds. C.F. Zeeman, predi kant te Zonnemaire (vader van Nobelprijs winnaar Pieter Zeeman), was daarbij aan wezig. Evenals Röell was ook ds. Zeeman lid van de Algemene Synodale Commis sie, maar voorstander van restauratie. Het rapport van Koole was vernietigend over de mening van Frederiks. Restauratie was onmogelijk. Ook ds. Zeeman moest zijn mening herzien en in navolging van hem de Algemene Synodale Commissie. De kwestie had ook voor onenigheid in eigen gelederen gezorgd; drie personen bedank ten voor de commissie. C.J. Boogerd volg de J.J. Gaanderse op als president-kerk voogd. Al in 1895 was gestart met het inzamelen van gelden. Een damescomité werd in Zierikzee opgericht en slaagde erin bijna drieduizend gulden bij elkaar te brengen. Een reis die ds. Couvée maakte naar ver mogende personen in Amsterdam, Bloe- mendaal, Leusden en andere plaatsen, leverde 240 gulden op. Een reis naar Rot terdam, Den Haag en Utrecht leverde 750 gulden op en een tocht naar Walcheren 320 gulden. In 1897 was bijna vierduizend gulden bij elkaar gebracht. Een circulaire, die op ruime schaal werd verzonden aan de hervormde gemeenten in Nederland, leverde meest kleine giften op. Ook wer den elders collectes gehouden voor de kerkbouw, terwijl de eigen gemeente vanaf 1894 in elke dienst voor de nieuw bouw collecteerde. Het grootste bedrag kwam van de synode, die vierduizend gul den als subsidie beschikbaar stelde. De gemeente Kerkwerve gaf vijfhonderd gul den subsidie. Het vertrek van ds. Couvée in 1899 naar Kortgene gaf geen oponthoud. Zijn opvol ger, ds. J.W. Blankert, werd voorzitter van de bouwcommissie. Nadat een aantal obstakels uit de weg was geruimd, kon op 22 januari 1900 worden overgegaan tot aanbesteding. De begroting kwam uit op 12.000 gulden. Met spanning werden de Bestek en Voorwaarden, waarnaar door H.H. Kerkvoogden der Ned. Hervormde Gemeente je KE11KWEB VE op den 20 Januari 1900 des middags tén 2 ure, in de Gemeentekamer aldaar zal worden aanbesteed Het afbreken van de oude kerk en consisto rie, het bouwen van een nieuw Kerkge bouw, bet verbouweu van een sokooUocaal tot. consistorie, bet bijbouwen van een geheel nieuw schoollocaal en aanverwante werken, benevens de binnenbet immer ing dier kerk, met de le vering van alle benoodigde materialen, arbeids- loonen, transporten, enz. enz. HGGFDSTÜK 1. Algemeene bepalingen. Art. 1. De Algemeene Voorschriften voor de leveringen keuring van Bouwstoffen en voor Je uitvoering en het onderhoud van Bouwwerken*, opgesteld voor en met medewerking van het Genootschap „Architectura et. Amiciiia» door den heer J. A. van der Kloes, leeruar aan de P. S. te Delft, zijn, voor zoover die niet strijdig zijn uiet den inhoud van dit bestek, verbindend voor den aannemer en zijne borgen, als waren zij letterlijk in dit bestok opgenomen, mot dien verstaude, dal in art. .13 36 door Directie worde verstaan: de Architect met bet. toezicht op de nitvoeriug belast of diens gemachtigde en voor Mi nister worde gelezen: !Iet College van Kerkvoog den». dertien inschrijfbrieven, alle van aanne mers in Schouwen, geopend. De laagste inschrijver bleek P. Vink uit Noordgouwe te zijn voor 13.250 gulden, zeventig gul den goedkoper dan W. Lemson uit Kerk werve, die als tweede uit de bus kwam. Vink bleek zich echter verrekend te heb ben. De kerkvoogdij ging ermee akkoord dat hij zich zou terugtrekken, mits hij als derde borg voor Lemson zou optreden. Willem Lemson was daarmee de aanne mer geworden. Ondanks het feit dat er nog een tekort was van 1700 gulden werd besloten te gaan bouwen. In februari werd begonnen met de sloop van het eeuwen oude kerkje. Op 21 april volgde het leg gen van de eerste steen. Dat voorrecht was weggelegd voor president-kerkvoogd C.J. Boogerd, sinds twee jaar tevens bur gemeester. Hij en ds. Blankert voerden het woord. In een oorkonde die werd ingemetseld, werd de bouw gememo reerd. De eerste steen had als eenvoudig opschrift; 21 April 1900. In juli was het hoogste punt bereikt. Op 25 oktober plaatste de opzichter van de bouw, Joh.Th. Nijman, eigenhandig het haantje op de toren. Ondertussen werd ijverig gewerkt aan het wegwerken van het tekort. Met de afwerking van het kerk gebouw ging het wat minder vlot. Hoewel de bouw nog in 1900 werd voltooid - boven de toegangsdeur is een steen aan gebracht met daarop: Anno 1900 - kon de kerk eerst op zondag 14 januari 1901 in gebruik worden genomen. Ds. Couvée, de man die zo veel had gedaan voor de kerkbouw, preekte over Psalm 84. Na hem sprak ds. Blankert over 1 Petrus 2:5a. Een ding was voor hen vertrouwd: de kansel. Het was het enige dat uit het oude kerkgebouw bewaard bleef en werd herplaatst. Kerkwerve was trots op zijn nieuwe kerk. Ook met de financiën kwam het in orde, maar dat ging niet van een leien dak. Vanwege de late oplevering kreeg de aannemer een boete opgelegd van 827 gulden. Toen de kerkvoogdij besloot dit terug te brengen tot 350 gulden schoot Lemson, die gehele kwijtschelding had verwacht, uit zijn slof door president-kerk voogd Boogerd allerlei verwijten naar het hoofd te slingeren die hij niet kon bewij zen. De gemoederen werden gelukkig tot bedaren gebracht. In 1906 konden de boeken worden gesloten. De uitgaven bedroegen 14.890,22. De ontvangsten waren exact hetzelfde bedrag. Bronnen Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Zierikzee: Archieven Hervormde gemeente te Kerkwerve. notulen kerkvoogdij, notulen bouwcommissie, kasboek, enz.; Zierikzeesche Nieuwsbode. 1900.

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 2000 | | pagina 10