Kerk Segeersstraat Middelburg 11 A. VAN DER TOORN In 1835 sloot jonkheer Willem Versluys zich aan bij de Afgescheidenen. Op zijn buitenplaats Sint Jan ten Heere, gelegen tussen Aagtekerke en Westkapelle, beleg de Versluys kerkelijke bijeenkomsten. Zo ontstond in 1836 de 'Gereformeerde Gemeente Jesu Christi die vergadert te Sint-Jan ten Heere' (de latere Gerefor meerde Gemeente te Middelburg). Versluys, die alleen 's zomers op zijn bui ten woonde, bezat aan de Lange Delft te Middelburg een herenhuis, De Dolphijn, dat hij in 1856 tot kerk liet inrichten voor de Ledeboeriaanse gemeente zoals de bovengenoemde groepering inmiddels heette. Bij het overlijden van Versluys in 1875 bleek dat het huis aan de kerkelijke gemeente was gelegateerd. Het pand werd in 1898, toen een nieuw kerkge bouw aan de Segeersstraat gereed kwam, verkocht. Dit nieuwe kerkgebouw is, na de nodige verbouwingen, tot 1997 in gebruik gebleven. In het onderstaande zal worden ingegaan op de geschiedenis van het kerkgebouw aan de Segeers straat. Bouw 1898 In de tuin van het voormalige pand De Dolphijn in de Lange Delft, waar de kerk van de Ledeboeriaanse gemeente geves tigd was, werd na de verkoop van dit pand aan de provincie ten behoeve van een Provinciale Bibliotheek een nieuw kerkgebouw neergezet. Men kon dit gebouw bereiken door de Segeersstraat, een zeer oude straat die al meer dan vijf honderd jaar geleden in de stukken wordt genoemd. De naam is een verbastering van de ser-Gheraertsstrate, dat wil zeg gen straat van heer Gerard. Wie deze heer Gerard was, is niet zeker, maar waarschijnlijk is het Gerard van Voorne, burggraaf van Zeeland van 1287 tot zijn dood in 1337.1 Dat het hier om een historisch gebied gaat, heeft ook ds. A. Verhagen, die de Gereformeerde Gemeente Middelburg diende van 1921 tot 1942, begrepen. In een preek ter gelegenheid van het vergro ten van het kerkgebouw, op vrijdag 14 oktober 1921, vertelt hij het volgende: "Zoo besloot men in die dagen om op 11 Augustus 1566 samen te komen om de prediking uit te dragen en wel aan de zijde van de duinen onder de gemeente Koudekerke. Daar echter het ongunstige weer deze openluchtsamenkomst onmo gelijk maakte, werd besloten binnen de stad Middelburg te vergaderen en wel in een pakhuis. In de Lange Delft woonde De buitenplaats Sint Jan ten Heere waar de 'Gereformeerde Gemeente Jesu Christi die vergadert te Sint-Jan ten Heere'. de latere Gereformeerde Gemeente Middelburg, van 1836 tot 1856 zijn bijeenkomsten hield Tekening door J.H. Reygers. 1809. (Zeeuws Archief, Zeeuws Genootschap, Zei. III. II. 111a)

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 2000 | | pagina 11