alzoo de plaats door deskundigen bezien ons zou kunnen verleenen plm. 1400- 1500 zitplaatsen." De resultaten van de bespreking worden gunstig genoemd en men kan aan de slag. De kerkenraad ont vangt een brief van de gebroeders M. en P. van Boven, waarin een drietal plannen wordt voorgelegd. Het eerste plan levert niet de veertienhonderd zitplaatsen die de kerkenraad vereist. Het tweede plan gaat een heel eind in die richting, namelijk 1.323 plaatsen. "Evenwel om tot dit doel te kunnen komen, moet heel wat gebeu ren. In de eerste plaats moet geheele bestaande kerkgebouw met aanverwante voorgebouwen gesloopt worden en bovendien nog aangekocht worden. Twee huizen aan de rechterzijde van het kerk gebouw..." Zo komen ze dan tot het derde, en huns inziens beste plan, dat er vrijwel geheel uitziet als het tweede, maar dan op een nieuw terrein. En zij schrijven er dan bij: "Wanneer men dit goed beziet, dan valt al direct in het oog, dat de paden allen vol doen aan de gestelde eischen, terwyl de portalen met rechte steektrappen gemaakt kunnen worden, hetgeen toch veel gemakkelyker is."7 Een geheel nieuw te bouwen kerkgebouw op de oude plaats zal 112.000,- kosten, terwijl de bouw van een kerk op een andere locatie op ca. 85.000,- komt. Over de brief is blijkbaar met enkele men sen gesproken ("enkele heeren" noemt de firma uit Hillegersberg ze6) maar de gebroeders Van Boven "kunnen met den besten wil maar niet tot een redelyke oplossing komen."9 Uit de brief blijkt ver der dat er nog een vierde plan is ontwik keld, maar ook dit is niet ideaal te noe men. Uit de notulen van de kerkenraad is op te maken dat men de suggestie van de gebroeders Van Boven om elders een nieuw kerkgebouw neer te zetten ter harte heeft genomen. Men is op zoek naar een andere plaats, zoals bijvoor beeld op de Singel. Zo deelt ds. Verhagen op de kerkenraad mee dat "de provinciale Bibliotheek de som 14000 wil geven voor 't Kerkgebouw en de aangrenzende gebouwen." Maar hierop zal men niet ingaan. De notulen vermelden: "Doch waar de som altijd door de Gebr. van Boven kan worden verleend groot f 15000 zoo is in ieder geval geen sprake dat het pand minder zal worden verkocht dan de prijs f 30000." Aan B. en W. wordt dan ver gunning gevraagd om op de Singel te mogen bouwen. Maar B. en W. willen geen vergunning verlenen, waarna het verzoek naar de raad is doorgezonden. Maar ook de raad van Middelburg beschikt afwijzend op het verzoek van de Ds. A. Verhagen diende van 1921 tot 1942 de Gerefor meerde Gemeente Middelburg. kerkelijke gemeente. De conclusie is dat het gebouw op de Singel, waar men over onderhandelde, niet gekocht kan worden. Inmiddels hebben ook anderen er lucht van gekregen dat de gemeente naar een andere locatie uitziet en er komen dan ook diverse aanbiedingen binnen. Men wil echter wachten op wat de Provinciale Bibliotheek doet. Het blijft dan enige tijd stil. Op de kerken raadsvergadering van 15 februari 1933 merkt ds. Verhagen op dat "de te weinige ruimte de gemeente in haar uitbreiding in den weg staat." Tijdens deze vergadering komt men tot de conclusie dat de enige mogelijkheid om ruimte ("hoe gering ook") te winnen is "aan de zijde van de straat door verbouwing van de belendende woningen." Ouderling Geuze krijgt de opdracht over deze aangelegenheid met kerkmeester Geense te spreken om indien mogelijk binnen afzienbare tijd dit met de leden te bespreken. De betrokken woning zal aangekocht moeten worden. Op de kerkenraadsvergadering van 30 maart wordt het bouwplan besproken met de kerkmeesters. Er zijn twee plannen gemaakt, waarover nader beraadslaagd wordt. De kerkenraad besluit dat de kerk meesters met een uitgewerkte begroting op de vergadering met de leden van 6 april moeten komen. Uit het verslag van de ledenvergadering blijkt het volgende: "De thans bestaande kerk bevat_875 zit plaatsen. Volgens het nieuwe plan 1380. Een vermeerdering dus van ruim 500 ver huurbare plaatsen terwijl nog 160 plaat sen worden aangebragt door opklep en uitschuif zoodat het gebouw zou bevatten bijna 1560 plaatsen." Het plan daartoe is als volgt. De preekstoel komt op het wes telijk eind te staan, met het orgel daar boven en de speeltafel naast het orgel. De bestaande bekapping vervalt en hier voor in de plaats komt één overkapping van ijzeren spanten en één grote boog, waardoor men meer licht en lucht en min der onderhoudskosten verkrijgt. De ijze ren kolommen komen hierdoor te verval len en alle hoorders komen achter elkaar te zitten. De galerij aan de oostzijde blijft en wordt in het verlengde doorgetrokken en in aansluiting daarop komen twee zij galerijen met vier ruime banken. De gale rijen lopen amfitheatersgewijze op en de plafonds van de galerijen lopen mede schuin voor het behoud van licht en lucht. Alle kappen van de galerijen (vier stuks) komen buiten de kerk te staan en worden voor zover mogelijk overdekt. Er komen benevens de bestaande brandgang langs de woning van de koster drie ruime uit gangen aan de Segeersstraat. Tussen de twee grote uitgangen komt een ruime ker kenraadskamer en daarboven een ruim vergaderlokaal voor ca. tweehonderd per sonen. Alle nieuwe ramen in de kerk wor den in lang en smal model ingemetseld en met eenvoudig glas in lood ingezet, zoals in de Hofpleinkerk. Alle goede ban ken worden hergebruikt. Dit plan zou vol gens de begroting moeten kosten voor wat betreft de verbouwing 25.900,-, voor aankoop 500,- en voor meubile ring en pleintje 5.000,-, samen dus 31.400,-. Vele vragen worden op de kerkenraad afgevuurd, die alle beantwoord worden. Ten slotte wordt er gestemd. Vóór het plan zijn 152 personen en tegen 43, zodat tot de bouw wordt besloten. Tijdens de vergadering van 10 april wordt meegedeeld dat diaken Janse en kerk meester Geense officieel de huur is opge zegd van respectievelijk woning en pak huis. Verder krijgen ouderling Geuze en kerkmeester Geense opdracht tot het maken van bestek en tekening voor de vergroting van het kerkgebouw. Boven dien moeten deze heren het toezicht tij dens de bouw uitoefenen. Een probleem dat zich gaat voordoen, is dat de kerkdiensten tijdens de 'restaura tie' van de kerk niet aldaar kunnen plaats vinden. Men wil dan kerk houden in het veilinggebouw, of in een gebouw van de Nederlands-Hervormde gemeente. Dit laatste heeft de voorkeur van kerkenraad en ledenvergadering. Nog een probleem: wat moet er tijdens de bouw met het orgel

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 2000 | | pagina 14