15 gebeuren? Besloten wordt dit in die tijd onder te brengen in de werkplaats van Geense. Op 3 mei worden de diverse voorstellen aan de leden voorgelegd. Ds. Verhagen heeft onderhandeld met de kerkenraad van de Nederlands-Hervormde Kerk en die van de Gereformeerde Kerk over mogelijk gebruik van hun kerkgebouw. Resultaat is dat 's middags de Nieuwe Kerk, 's avonds de Oostkerk en 's mor gens de Waalse en de Lutherse kerk gebruikt mogen worden. Alle gebouwen a 20,- per dienst. Op donderdag 25 mei 1933 vergadert de kerkenraad speciaal in verband met de plannen rond het kerkgebouw. Ds. Verha gen doet onder meer de volgende mede delingen: "A. dat het voorbereidend werk voor de vergrooting van het kerkgebouw zoover is gevorderd dat l.l. maandag de aanwijzing is geschied en dat de beste ding staat te geschieden a.s. Zaterdag 27 Mei. B. dat wanneer alles naar wensch verloopt op 2de Pinsterdag de laatste dienst in het oude gebouw staat plaats te grijpen. C. dat door de verschillende kerk- bestuuren welwillende hulp is verleend tot het gebruik hunner kerken, zoodat des middags tijdens de verbouw de Nieuwe kerk en des avonds de Oostkerk steeds door ons kan gebruikt doch dat voor de morgendiensten nog groote moeilijkheden blijven bestaan omreden de Fransche en de Luthersche kerk beiden te klein zijn, zoodat nog zal worden getracht door bij voorbeeld des morgens leesdienst te hou den op twee plaatsen tegelijk op de een of andere manier onder dak te komen." De aanbesteding op 27 mei gaat niet van een leien dakje, maar uiteindelijk wordt men het toch eens. De opdracht tot de bouw wordt gegeven aan Izaak Lindhout uit Tholen, die ingeschreven heeft voor 22.645,-, later verhoogd tot 23.000,- in verband met niet in het bestek omschreven kosten voortvloeiende uit de aanleg van een centrale verwarming. Maar daar blijft het niet bij. Op de kerken raadsvergadering van 15 juni komt kerk meester Geense om de vermeerdering van enkele posten toe te lichten. Ondanks de moeilijke tijden zijn de gaven voor de totstandkoming van het vernieuw de kerkgebouw toegestroomd. Helaas vindt er tijdens de bouw een ongeluk plaats. De steiger, opgericht ten behoeve van de bouw van het plafond, stort met allen die erop werken van acht a tien meter naar beneden. Wonder boven won der wordt niemand dodelijk gewond. Slechts één persoon, broeder Geuze, breekt zijn been en moet in het zieken huis worden opgenomen.10 Als het einde van de bouwactiviteiten in zicht komt, wordt het uiteraard belangrijk om zich te beraden over de ingebruikna me van de kerk. De kerkenraad besluit dit te doen op maandag 30 oktober om 19.00 uur. "Uitgenoodig zullen worden afgevaardigden uit al de Classisgemeen- ten Walcheren, de Predikanten Ds. Hof man en Bart, afgevaardigden van de Luthersche Herv en Ger kerken uit Mid delburg. Directeur en amptenaren Kerkbouw aan de Segeersstraat te Middelburg, zomer 1933.

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 2000 | | pagina 15