16 De kerk van de Gereformeerde Gemeente Middelburg in de Segeersstraat. 1992. (Foto Zeeuws Documentatiecentrum, Middelburg) Gemeentewerken. Aannemers en uitvoer ders van den bouw alsmede per adver tentie in Bannier en Saambinder Predi kanten en afgevaardigden van Kerkera den uit de Ger. gem in Nederland." Ds. Verhagen sprak bij de ingebruikne ming van het kerkgebouw over 1 Kon. 8:29: "Dat Uwe oogen open zijn, nacht en dag over dit huis, over deze plaats, van dewelke Gij gezegd hebt: Mijn naam zal daar zijn! om te hooren naar het gebed, hetwelk Uw knecht bidden zal in deze plaats."" Hij memoreerde onder andere dat de plaats van de kerk historische betekenis heeft. "Hier woonde destijds een zekere Jacob Janszoon van der Meer, in den 'Gouden Leeuw'. Zijn pak huis stond op de plaats, waar nu ons kerkgebouw werd opgetrokken. Dat pak huis stelde hij bij ongunstig weer open voor het naar Gods Woord dorstende volk. Soms waren er 600 menschen bij een. Des sprekers preekstoel was een wijnvat en de hoorders zaten voor het meerendeel op den grond neder. Wat een verschil met nu! De overheid werd in ken nis gesteld van deze vergadering en joeg het volk met wapengeweld uit elkaar. De vijand heeft het echter niet gewonnen. Ook deze avond is daarvan een bewijs. Waren er toen 600, thans zijn er wel bijna 2000." Ouderling A. de Priester heeft later nog wat herinneringen aan deze en latere tijd op papier gezet, waaruit nog iets wordt overgenomen: "Nu hadden we wel een hele grote kerk met wel 1350 zitplaatsen, maar de leesdiensten waren slecht te ver staan. Er waren geen luidsprekers. Je moest zo hard mogelijk lezen. Het is dan ook geen wonder, dat ik drie keer bleef steken. Ouderling Joh. de Kok nam het dan van me over." Reeds in 1923 nam men kennis van de uitvinding: geluidsinstallaties ten behoeve van doven. Men nam de proef met een dergelijke installatie met een 'koptelefoon'. De doven moesten vlak voor de preek stoel zitten. Toch beviel deze proef niet helemaal. Pas in 1946 kwamen luidspre kers en betere gehoorapparaten. Nieuwbouw Verschillende verbouwingen hebben sindsdien nog plaatsgevonden, maar het grondplan uit 1933 bleef gehandhaafd. Ook werd er een nieuw orgel geplaatst in de Segeersstraatkerk. Vereist was dat het ook in een nieuwe kerk bruikbaar zou zijn. En dat maakte de opdracht niet gemakkelijk. In een specifiek orgelblad12 vinden we een verslag waar ik een enkel stukje uit opneem. "De opdracht, voor deze kerk een orgel te maken, zelfs een orgel van grote omvang, was niet eenvou dig. De uit de dertiger jaren stammende kerk (tenminste in de huidige vorm en grootte) heeft nauwelijks reflecterende vlakken en is volgebouwd met lange zij galerijen en volgepakt met banken. Voorts was de toegewezen plaats in veel opzich ten belemmerend. Het orgel moest boven de kansel worden opgesteld, waar ook het voormalige orgel stond. Hier bevond zich echter een niet al te hoge stenen nis, die niet gewijzigd kon worden. Vooral de opstelling van een hoger gelegen werk

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 2000 | | pagina 16