17 kreeg in welke vorm dan ook met die nis te maken. Daarmee was de diepte beperkt. Zou men een Hoofdwerk voor de nis zetten en een Rugwerk wensen, dan zou het orgel te ver in de kerk steken. De orgelmakers hebben het probleem opge lost door een kiezen voor een orgel met een Onderpositief en Hoofdwerk, aan de zijkant te bespelen. Het Pedaal kon dan dwars opzij aan de andere kant een plaats krijgen. Maar daarmee waren nog niet alle problemen opgelost..." Vermeld wordt dat het orgel is gemaakt door Fama Raadgever. Bram Beekman trad op als eerste adviseur. Tevens heeft Beekman het orgel bij de ingebruikneming op 22 juni 1990 gepresenteerd. In de tijd van ds. Th. van Stuyvenberg is er binnen de kerkenraad meerdere malen gesproken over een nieuw kerkgebouw. Op de ledenvergadering van 11 maart 1991 werd het principebesluit genomen om een nieuwe kerk te bouwen. Wel werd als voorwaarde gesteld dat naar een betere lokatie dan de Walcherseweg, waar een mogelijke plaats was, gezocht diende te worden. In juni 1993 komt de kerkenraad met de mededeling dat er een betere lokatie is gevonden op een perceel grond tussen de Kruisweg en de Laan van de Verenig de Naties. Met de eigenaar van de grond, de Lynden Ter Hooge Stichting, had de kerkenraad op dat moment in principe overeenstemming bereikt om deze grond te kunnen kopen. De grootte van het kavel voor de kerkbouw is 10.200 m2, inclusief een gedeelte van de geprojec teerde geluidswal. Ter vervanging van dit deel van de geluidswal wilde de kerken raad de fietsenstalling bouwen. De totale kosten worden geschat op bijna 6.500.000,-. Voor de verkoop van het oude kerkgebouw en de kosterswoning wordt een opbrengst geraamd van bijna 1.400.000,-. Zo blijft er dus een bedrag van 5.100.000,- aan kosten over. In december 1993 blijkt dat de gemeente Middelburg al gesproken heeft met verte genwoordigers van winkelketens, beleg gers en projectontwikkelaars over het mogelijk vrijkomen van het kerkgebouw. Een supermarkt op die plaats wordt uitge sloten in verband met verkeer, parkeren en bevoorrading. Bovendien mag de gevel van de kosterswoning niet veranderd wor den omdat het een monumentenpand is.13 Op dinsdag 13 mei 1997 wordt de Ter Hoogekerk in gebruik genomen. De voor zitter van de bouwcommissie, diaken A. Dingemanse, spreekt een welkomst woord, geeft kort de geschiedenis van de gemeente weer en draagt daarna het 2. Ds. A. Verhagen, Een viertal leerredenen, Middel burg, pp. 54-56. Deze geschiedenis vindt men in verhaalvorm terug bij A.G. Eggebeen. Lange Hans, kleermaker van Middelburg, en Kees den Otter, Ysbrand Jacobsz. de Schaliedekker. 3. Dr. J. van Vloten, Onderzoek van 's Konings wege ingesteld omtrent de Middelburgsche beroerten van 1566 en 1567, Utrecht. 1873. pp. 34 en 37. 4. Volgens A. de Pnester kwam er nog dertien gulden voor een kolenkachel bij. Pas in 1933 kwam er in De 'Ter Hoogekerk' die in 1997 door de Gereformeerde Gemeente Centrum Middelburg in gebruik is genomen. (Foto Jaap van Wallenburg, Middelburg) kerkgebouw over aan de voorzitter van de kerkenraad, ds. J.J. Tanis. Ds. Tanis preekt daarna over Joh. 10:9. Nadat hij ook nog een dankwoord heeft uitgesproken, wordt het woord gevoerd door de architect, de heer Oskam, namens burgemeester en wethouders door wethouder J.C. van Dijk- Sturm en namens de particuliere synode en de classis door ds. H. Paul. Daarmee is de historische plaats, waar sinds 1855 de Ledeboeriaanse, later Gereformeerde Gemeente Middelburg bij eenkwam, voorgoed verlaten. Noten 1Taeke Stol, De straatnamen van middeleeuws Mid delburg, in: Archief, mededelingen van het Konink lijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1979, p. 2. de kerk centrale verwarming (De Kandelaar, maart 1985). 5. Ds. A. Verhagen, Een viertal leerredenen, p. 62 6. De Saambinder, 5e jrg. nr. 23, 9 oktober 1924 7. Brief Gebr. M. P van Boven, d.d. 19 december 1929. 8. Brief van 2 januari 1930. 9. Zie noot 8. 10. A. de Priester. Rondblik, De Kandelaar, Vereni gingsblad van de Gereformeerde Gemeente Mid delburg-Centrum, 3e jrg. nr. 6. mei 1985. 11. De Saambinder, 15e jrg. nr 19 november 1933 12. Het Orgel, februari 1991 13. Gereformeerde Gemeente wil bouwgrond kopen, Provinciale Zeeuwse Courant, 10 december 1993.

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 2000 | | pagina 17