Ten geleide 2 Stichting Oude Zeeuwse Kerken Secretariaat: P.W. van Seters, Boulevard Bankert 198A, 4382 AC Vlissingen, telefoon 0118-413693 Postbanknummer 99692 ABN/AMRO-banknummer 46.06.76.660 DAGELIJKS BESTUUR: Mevr. A.C. de Bruijn, Veere, voorzitster P.W. van Seters, Vlissingen, 1e secretaris vacature, 2e secretaris M. Kievit, Middelburg, 1e penningmeester Mevr. drs. E. van Drie-Mol, Ovezande, 2e penningmeester Mr. K.P.T.G. Flos, Middelburg ALGEMEEN BESTUUR: Leden dagelijks bestuur, zie boven J.P. van den Ameele, Terneuzen L.E. Blikman, Zierikzee PA. Boot, Zierikzee A. Geertse, 's-Gravenpolder H. Goedegebure, 's-Heer Arendskerke C. Hoogerheide, Baarland J.W. de Jonge, Renesse D. Kersten, Hoofdplaat G.J Lepoeter, Kapelle Mevr. M.W. Meerman-van der Markt, Vlissingen Mevr. drs. LH. Vogel-Wessels Boer, Middelburg ADVISEUR: Ir. J.D. Poley, Nisse REDACTIECOMMISSIE: M. van Doorn, Goes G.J. Lepoeter, Kapelle H. Uil, Zierikzee Mevr drs. I.H. Vogel-Wessels Boer, Middelburg EINDREDACTIE Mevr. drs. I.H Vogel-Wessels Boer, Hammarskjöldlaan 414334 EM Middelburg. Tel. 0118-627908 Van de meeste reeds verschenen Bulletins zijn nog exem plaren verkrijgbaar. Een overzicht staat in Bulletin nr. 37. De prijs is 2,50 per stuk. Het laatst uitgekomen nummer kost 5,-. De ringbanden zijn verkrijgbaar a 10,- per stuk. Bulletins en ringbanden kunt u bestellen bij het secre tariaat en bij mr. K.P.T.G. Flos, Dam 73, 4331 GH Middel burg, tel. 0118-637488 (kantooruren). Deze kunnen ook hier opgehaald worden onder kantoortijd. Ook in de Nieuwe Kerk te Zierikzee zijn Bulletins voor de verkoop aanwezig. De verkoop van Bulletins en ringmappen zijn inkomsten voor onze stichting. Inhoud Ten gelelde pag. 2 G. Sophia van Holthe tot Echten De middeleeuwse kerk van Oud-Vossemeer in 1910 van de ondergang gered (ill. Algemeen Rijksarchief, Den Haag; Zeeuws Documentatiecentrum, Middelburg) pag. 3 H. Uil De Hervormde kerk van Kerkwerve 100 jaar (ill. Gemeente archief Schouwen-Duiveland, Zierikzee) pag. 9 A. van der Toorn Kerk Segeersstraat te Middelburg (ill. uit diverse bronnen) pag. 11 A.A. van der Poel Cornelis van Barlaer en een kerkraam uit Schoondijke (ill. uit verschillende bronnen) pag. 18 M. van Doorn Bouwkundige onderwerpen; muurankers pag. 20 Foto frontpagina: Kerkbouw aan de Segeersstraat te Middelburg, zomer 1933. De heer A. Traas heeft helaas wegens ernstige ziekte moeten bedanken als lid van het algemeen bestuur en lid van de plaatselijke commissie Baarland. Wij danken de heer Traas en zijn vrouw voor het werk gedaan voor de kerk te Baarland. Overigens komen er nog meer vacatures in het bestuur die nog vervuld moeten worden. Mevrouw drs. E. van Drie-Mol treedt per 1 januari 2001 af als tweede penningmeester. Ook in de vacature van tweede secretaris is nog niet voorzien. Gaarne ontvangt de secretaris namen van personen die iets willen doen voor onze stich ting. Wij zullen dan contact opnemen voor een nader gesprek. Dames zijn natuurlijk van harte welkom. Hoofdplaat In het Provinciaal Restauratieplan 2000-2005 is de kerk opgenomen met een hoge priori teit. Helaas ontbreken de geldmiddelen die de rijksoverheid beschikbaar moet stellen. De totale restauratiekosten bedragen op de huidige basis 1.023.508,-. Hiervan wordt 70 procent betaald door de rijksoverheid. Tot en met 2005 zijn hiervoor geen gelden beschik baar. Dat is bekend bij alle instanties. Als er geen aanvullende subsidies komen, dan schuift de restauratie nog jaren op. Voorfinancieren is niet haalbaar. Onze stichting heeft hiervoor geen middelen. Wij hebben al een lening moeten afsluiten voor de restauratie van de kerk te Baarland. De aflossing hiervan komt in 2002 na ontvangst van de rijkssubsidie. De restauratie van de kerk te Hoofdplaat omvat onder andere de gehele dakconstructie, inclusief de toren die ook ons eigendom is. Een gedeeltelijke restauratiie is daarom niet mogelijk. In het kader van het tienjarig onderhoudsplan worden dit jaar de laatste drie ramen gerepareerd. Waterlandkerkje, Zeeuws-Vlaanderen Wij hebben de kerkvoogdij van Waterlandkerkje een voorstel gedaan tot overname van de Hervormde kerk. Deze kleine zaalkerk verkeert in een goede staat. Het orgel is geen rijks monument volgens de wet. Kats, Noord-Beveland Wij hebben de kerkvoogdij van Kortgene een voorstel gedaan tot overname van de Her vormde kerk te Kats, annex het aangebouwde 'Nieuw-Zeelandhuis'. Dit verenigingsge bouw is na de watersnood van 1953 geschonken door de bevolking van Nieuw-Zeeland. De kleine zaalkerk verkeert in een redelijk goede staat. Het orgel is geen rijksmonument volgens de wet.

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 2000 | | pagina 2