iijSii-MtijMft a iff H -1 r u 4 rfi K: f j<a 4 n L W E rjj -V U SK. - H f r .3 1i. ■van..- de_ - - - N"-£ï-Kp1 1_=_-1v d a s PTT' |n. rp-vDDr^-Har^L eLL i n van. - ti e. lS[-H-?Cer k.-ie-□ ucL—"Va^ mEEr LH9 f W' u m "WkmL- GUVSL i -j j 'Zl J I B-t ,1 fe' a ^L-e «vnrL Boven: N.H. kerk te Oud-Vossemeer. Zuidgevel van het herstelplan, augustus 1913, gete kend door J.F.L. Frowein. In het eerste travee van het zuidelijk langschip zijn de deur en het zich daarboven bevindende raam dichtgemetseld. Op deze plaats zien wij nu een raam gelijk aan de lichtopeningen in het derde en vierde travee. In het kerkgebouw kregen alle vensters de oude raamtracering en vulling met glas in lood. In het zuidertransept kreeg ook het omvangrijke gotische raam weer de oude vorm. Na afbraak van de aangebouwde kosterswoning konden de steunberen ten oosten van dit zuidertransept weer worden her steld. (Foto Algemeen Rijksarchief, Den Haag) Onder: plattegrond van het herstelplan, augustus 1913, getekend door J.F.L. Frowein. Op dit 'plan' zien wij het bestaande werk. Tevens de op stapel staande veranderingen, in arcering aangegeven. Na de aankoop van de gemeentelijke noordvleugel en de afbraak van de kosterswoning in de zuidvleugel konden de transepten weer bij de eredienst wor den betrokken, De beschikbare ruimte in het kerkgebouw werd bovendien nog vergroot door de bouw van een galerij boven elke vleugel, zie D op de plattegrond. (Foto Algemeen Rijksarchief, Den Haag) Boven: westgevel van het herstelplan, augustus 1913. getekend door J.F.L. Frowein Bij de uitvoering van de restauratie werden de in- en uitgang in de toren hersteld en de dichtge metselde ramen weer opengemaakt. Het noord- en het zuidtransept kregen via een por taal toegang naar respectievelijk de consistoriekamer en het catechisatielokaal, uiteraard nadat eerst de 'moderne' aanpassingen aan ramen en deuren ongedaan waren gemaakt. (Foto Algemeen Rijksarchief, Den Haag) Onder: oostgevel van het herstelplan, augustus 1913, getekend door J.F.L. Frowein. Aan de linkerzijde van deze gevel zien wij de beide smalle vensters in het catechisatielokaal. Aan de rechterzijde van dit herstelontwerp één breder venster voor de toetreding van dag licht in de consistorie in plaats van het oude. 'moderne' raam. De vroegere ernaast gele gen lichtopening werd dichtgemetseld. De beide vroegere ramen rechts van het koor op deze afbeelding dienden immers voor toetreding van daglicht in de beide lokalen van de burgerlijke gemeente. (Foto Algemeen Rijksarchief, Den Haag) van Geschiedenis en Kunst' schreef op 21 december 1905 dat bedoeld bouwwerk behouden diende te blijven. Derhalve gaven Gedeputeerde Staten geen goed keuring om tot verkoop over te gaan. Allereerst was echter noodzakelijk uit te maken hoever de zeggenschap van de burgerlijke gemeente ging. Besloten werd mr. A.J.F. Fokker te Zierikzee in te scha kelen om het probleem op te lossen. Hij adviseerde in 1907 een akte van schei ding tot stand te brengen. Dit zou voor de kerk een vrijere beschikking over haar eigendommen betekenen. De vergadering van kerkvoogden stemde met een derge lijke akte van scheiding in en wilde ervoor betalen. Eind 1909 was het zover dat dankzij het inschakelen van Fokker er dui delijkheid was geschapen ten aanzien van de eigendomskwestie. De kerkvoogdij blijft streven naar sloop en nieuwbouw Aanvankelijk was de kerkvoogdij vastbe sloten om de uitvoering van de nieuw- bouwplannen door te zetten. Er was geen medewerking van de ambachtsheren of

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 2000 | | pagina 4