- 18 - een tot en met zestien een woord dat "betrekking heeft op de ze puzzle. Voor acht goede inzenders hebben wij een vogel boek. gereed liggen. We hopen op veelvouden van acht en dao. beslist het lot. Om al te veel correspondentiete voorkomen krijgen alleen de winnaars de uitslag en wel vóór 10 maart. Onze leden de heren -D.van Ooyen, Inspecteur-Korpschef van de Gemeente Politie te Terneuzen en G.P.Meert, H.d.S. "eveneens te Terneuzen, zij.n zo bereidwillig uw sekretaris behulpzaam te zijn bij de beoordeling. Inzendingen vóór 20 februari aan het sekretariaat SAEFTINGE Waarschijnlijk herinnert u zich nog wel die heel warme zater dag in het begin van deze zomer. We kunnen u ui-t de droom helpen, het was de eerste juliuitgerekend de zaterdag,waar» op wij onze excursie naar de Saeftinge hadden gepland. Ove rigens is het bij plannen alleen niet gebleveii,. want ze is doorgegaan. Je kunt per slot van rekening niet iéts uitstel len omdat het mooi weer is. Om kort te gaan; we hadden zon in overvloed, het was .niet warm weer, het was heet in het boomloze Saeftinge. Toch hebjeen we met pegefc.personen (waar onder een dame)de ongeveer vijftien kilonqeter lange tocht te voet gemaakt. De start was om tien uur en om ruim half vier konden we het cafeetje op Emmahaven bestormen.We hadden toen ongeveer'een vierde(duizend hectare) van het ruige oergebied doorkruist. De massa vogels was overweldigend, het aantal soorten klein. 'Onze grootste belangstelling ging uit.naar de visdiefjes-, kapmeeuwen1 en zilvermeeuwenkolonies. Van deze drie soorten hebben we eieren en jongen gezien.. Oo.k nog een enkel tureluurnest én meerdere wilde eendenlegselsa-un. de kluten zijn we niet gekomen. Op de terugweg hadden we nog een ontmoeting met negen reeds op de trek zijnde lepelaars. De leiding was in handen van de heer van de Zande. xxxxxxx Mogen we u nog eens herinneren aan -wintervoedering en aan het ophangen van. nestkasten. Veel vogelsoorten gebruiken deze kastjes als slaapplaats. U kunt ze bij de bestuursleden aan vragen voor £Let luttele bedrag van 1,-- per stuk. S.-T. - 19 - BESTUUR Voorz. F.K.Haak, Axelsestraat 100, Zaamslag; tel(01155)390 Secr. G.Sponselee, J.Catsstr.23, Terneuzen. Penningm. E.G.Borm, Tivoli 12, Hulst; tel. (o1140)3H3» Postrekening 265961 t.n.v. M0e Steltkluut" Lid A.Koster, Vier Ambachtenstraat 22, Hulst. 2 vacatures. Xxxxxxx XXXXXXX

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1962 | | pagina 10