- 2 - zover kunnen krijgen, dat iedereen de vogel? met rust laat, dan gaan we al een heel eind de goede kant op, of beter, we hebben dan al een groot deel van ons doel bereikt.Dat vooral het voor de vogelstand zo ongunstige "nestjes uithalen" door de jeugd opmerkelijk is verminderd, is ook alweer een grote stap in de goede richting. En mogen we hier nog eens de aan dacht vestigen op de "kattenhuishouding" in ons gewest.Wilde katten kennen we hier niet, maar verwilderde helaas des te meer en deze heffen een zware tol van de vogelstand. We hebben steeds verondersteld dat onze leden niet alleen willen dat de vogels beschermd worden, maar èr ook behoefte aan joelen ze beter te leren kennen. We hebben getracht aan deze behoefte tegemoet te komen door het regelmatig beleggen van dia- en filmavonden (i'n totaal ongeveer 15).Deels werden deze verzorgd door eigen bestuursleden, deels door eminente kenners en deskundigen van buiten.'de Qjc 0 vin Cji'e .Wjevmo gen hier zeker noemen de heren Suetens, de Reuver en Zweeres. Daarnaast ook hebben tijdens een tiental excursies de leden kennis kunnen maken met de vogels in hun natuurlijke omgeving Braakman, Groot Eiland en Saeftinge. En we hebben mogen con stateren dat deze uitstapjes steeds in de smaak zijn gevallen ondanks het feit dat we eens een sneeuwstormpje troffen en een andermaal een tropische hitte. We weten dat dit voor de echte vogelaar geen bezwaar is en we hopen dan ook op onze komende tochten nog vele leden te mogen ontmoeten. Het eigenlijke en direkte beschermingswerk konden we uit voeren mede dank zij de welwillende medewerking van grondbe zitters en -gebruikers, namelijk het afpalen van terreinen in de broedtyd, zodat de vogels, vooral weide-en waadvogels, ongestoord voor hun nakomelingen konden zorgen. Begrijpelijk verheugt het ons zeer te kunnen constateren, dateen 'dergelij ke afpaling werkelijk de broedresultaten gunstig beinvloedt en dat de vogelbevolking deze reservaatjes weet te "vinden" en te respekteren. De propageerden de nestkastcultuur en de wintervoedering we verzorgden invalide vogels en konden een steentje bijdra gen tot vermeerdering der kennis over de gewestelyke avifauna. Natuur lijk zijn er nog problemen; we denken aan de bedrei ging van de Putting, met zijn duizenden overwinterende gan zen, de mogelijke demping van enkele kreken en de toenemende verontrusting door rekreatie, maar we menen toch wel de vijf beginiaren van onze wacht te mogen samenvatten onder het woordi Geslaagd. - 3 - Een probleem is ook de vervulling- van de vakatures_in het bestuur. Er zijn momenteel twee open plaatsen en graag zouden we deze bezet zien. Zonder onzerzijds ook maar enige voorkeur te hebben zouden ,we_ toch graag van onze -leden eens enkele namen horen van eventuele kandidaten. Met name' een bestuhrs lid die enig administratief werk op zich wil nemen. Het. sekretariaat houdt zich nog sbeeds- aanbevolen voor allerlei gegevens over de vogelstand in onze streken. -S.-T. KORT OVERZICHT VAN DE BESCHERMDE TERREINEN' IN 1961 POLDERSE- KRE.EK, Reuzenhoek bij Z aam slag. Een tiental paartjes kluten heeft hier weer met sukses gebroed.Verschillende kie viten boekten hetzelfde resultaat evenals waterhoentjes en enkele paren tureluurs. HET BLIKKEN WEITJE, -Hoek. Waarschijnlijk het beste jaar in" de vijf seizoenen dat- het 'beschermd wordt. We noteerden ei- nesten en jongen van ruim tien paar kluten, twee paartjes van de kleine plevier, een paartje strandpleviertjesjeen paartje, visdiefjes, enkele-'kievitenbroedselswaterhoen, witte kwik-' staart en mogelijk Tapuit. Daarnaast ook bezoekers als Wildé- Slob- en Bergeend-, Scholekster en vele doortrekkende eender en steltlopers in nazomer en najaar. MAURITSFORT, Hoek.Ook hier broedde de kluut evenals-het-vis- diefje, enkele tureluursveldleeuwerik, waterhoen, meerkoet, rietgors en enkele paartjes kleine plevieren. POELRUITERKREEK, Hoek.Vrijwel dezelfde bevolking als hiervoor genoemd en voor de meeste vogels eveneens suksesvol. RUISCHENDE GAT, Boschkapelle .Een viertal paren van de'.kluut de kievit, de tureluur en enkele "kleintjes" in de wilde.be- groeing. KANISVLINT, Westdorpe .De klutenstand neemt toe dé vogelrijk dom van -dit -jaar is bekend. Veel vogels, ook op de trek. We hopen ook in de toekomst de bescherming van andere .ter reinen op ons te mogen nemen en houden ons,voor tips.in deze zeer aanbevolen. Al is de lijst van bro.edvogels soms niet groot, we mogen ook de waarde niet vergeten die dergelijk terreinen hebben voor doortrekkende en overwinterende. vogels. S.-T.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1962 | | pagina 2