TIPS VOOR VOGELTRIPS - 4 - In heel kort "bestek willen we n even wijzen op enkele mooie vogeltrips die in dit seizoen te maken zijn. Nooit tevergeefs gaat u naar de BRAAKMAN. Niet alleen kan men vanaf de wegen langs de kreek vele soorten observeren, maar ook de wandelpaden zijn interessant. Voor zoekers naar zeldzaamheden: bij hoog water langs de afsluitdijk de Oost- en Westgeul afspeuren. Eén verzoek: respekteer de borden en de rust, vooral in de staatsnatuurreservaten. Een tochtje rond de PUTTING zal u zeker een rijke ganzen- oogst opleveren. (Bij Hengstdijk rijdend over de Oostdijk, langs de Kreek Groot Vogel., richting Kuitaart. Links af Provincialeweg op en weer eerste weg links, over de Tasdijk en de Plattedijk weer terug naar Hengstdijk.) Helaas kunnen wij er geen vogels voor u bespreken, maar mochten ze eens êen dag ontbreken, de andere dag zijn ze er misschien wel Vliegende ganzen zijn bijzonder mooi, maar het is geen reden om ze op te jagen. Gaat' dan liever tegen zonsondergang in KRUISPOLDER staan, hetzij aan het dorpje, hetzij aan de zijweg naar LamswaardeZe zijn dan op weg naar hun slaapplaatsen in de Saeftinge. Natuurlijk is er allerlei gevogelte te zien aan de SCHELDEDIJKEN; ga bij voorkeur als het opkomende water nog enkele-honderde meters van de dijk verwijderd is, dan wor den de fouragerende steltlopers door het wassende water naar u toe gedreven. Voorzien- van laarzen en "vogelkleding" levert een tochtje rond de VOGEL of langs de OTHEENSE KREEK,langs de Terneuzen- se kant vanaf Othene naar de Kraagbrug, of in de Groenstraat altijd wat interessants cp. Zeker in de winter als de duik eenden uit het hoge Noorden er verblijven. Voor deze laatste is ook de AXELSE KREEK zeer interessant. De WALLEN te Hulst,vanaf de Gentse Poort naar de Graauwse en verder over de LINIEDIJK, geeft u een duidelijk beeld van het winterse vogelleven in meer houtrijke streken. Voor de liefhebbers van deze vogelsoorten,mogen we zeker de omgeving van OVERSLAG niet vergeten en tenslotte willen we wijzen op de trip SLUISKIL naar AXELSE SASSING of SLUISKIL, langs de oostzijde van het kanaal naar WESTDORPE. Ook de kreken rond het GROOT EILAND leveren vaak wat moois tpmaar dan moet men over een goede kijker beschikken. S.-T. - 5 - DE GANZEN IN ONS GEWEST Ofschoon we ook reeds in onze vorige aflevering spr&k^iar^veT1 de bij ons over /interende ganzen, met name de koolganswillen we er toch nu nog eens op terug komen en wel in' verband met de op handen zijnde ruilverkaveling in "De Putting" (nabij Hengstdijk/Kloosterzande)Het is wel erg pessimistisch om direkt te beweren dat het met de ganzen in ons gewest ge daan is als er veranderingen komen in de Putting, maar we zijn het niet alleen die deze mening delen. Er is in de plannen ve.n de ruilverkavelingscommissies weliswaar ruimte gelaten voor een reservaat, waar de huidige toestand van het terrein gehandhaafd zou worden,maar dit is slechts 50 hecta ren groot en 50 hectare is nog niet de Putting.Bovendien kan dit reservaat alleen tot stand komen als de beschermende' orgcanisatiein dit geval een overheidsdienst, in staat is aan zekere voorwaarden te voldoen: voorwaarden,waarvan ieder leek weet "dat deze vrijwel onmogelijk te voldoen zijn. Al met al een zeer wankele basis voor een reservaat. Men kan nu opmerken: de Putting is niet het enige terrein, waar min of meer regelmatig ganzen overwinteren (zie kaartje), dus de Puttingganzen kunnen rustig naar de andere gebieden gaan. Zo eenvoudig is de kwestie echter geenszins. We moeten de verspreide plaatsen niet zien als onafhankelijke overwin- teringsgebieden. Als we de Braakman even buiten beschouwing laten, dan mogen we zeker de Putting tellen als HET centrale punt van overwintering met onafscheidelijk daaraan verbonden het Verdronken land van Saeftingewelk gebied dienst doet als het voor de ganzen volkomen veilige en rustige overnachtings terrein in maanloze nachten |in maan-nachten wordt geroest onderanderen in de Putting).Alle andere ganzenplaatsen mogen we zeker ondergeschikt a.chten aan deze een twee-eenheidvor mende gebieden. Ze worden benut in geval van verontrusting in het hoofdgebied.Hier denken we bijvoorbeeld aan het Groot Eiland. Wie 's morgens vroeg in de' Putting is,voor de ganzen van de roestplaatsen komen, zal zien, dat de hoofdmacht der ganzen een groepje verkenners uitstuurt (menselijkerwijs ge sproken). Vinden deze het terrein rustig genoeg, dan verschijn, weldra het grootste deel der in 0.Z.V1. aanwezige ganzen,met uitzondering van de Braakmanganzen.Kleinere troepen bezoeke de andere terreinen. Wellicht is dit te verklaren uit een ze kere. overbevolking, want niet de hele Putting wordt door .d? ganzen bezocht. Door het verwijderen,, of aantaèten en

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1962 | | pagina 3