PESTVOGELS IN HULST .pit seizoen zijn de pestvogels reeds zeer vroeg gesignaleerd, Tamelijk op 18 november 1961, door ons bestuurslid de heer Toster, en wel 8 stuks op de Tivoliweg. Tiet is een voorrecht van de winter om deze uitzonderlijk mooie vogc1 s enige tijd te gast te krijgen. VAN~DE FENNTNGMEESTEE GQh'ÏRIBUTÏÏ." Tpo2 j Een vriendelijk doch zeer dringend verzoek aan alle leden: Wilt u uw jaarcontributiezonder uitstel, voldoen in januari of toch zeker in de eerste drie maanden van elk jaar, dus vóór 1 april.van elk jaar? Het is heus niet zo'n begerenswaardig werkje om penning meester te zijn en steeds maar achter die contributie te moe ten aanzitten. Dit is voor u en mij niet prettig. Toch zijn er ieder jaar nog een stel uitstellers of vergeters die ik,met tegenzin, een postkwitqntie moet laten aanbieden. Voor mij betekent dit veel werk en voor u extra kosten. Daarom doe ik nogmaals een zëer dringend beroep op al onze leden cm de moed op te brengen voortaan tijdig de contributie te betalen. Contributie s.v'.p. voldoen door storting op giro no.265961 van Penningm.Vogelw.0.Z.VIde Steltkluut te Hulst dus niet op girorekening van de heer Schelfhout of Sponselee of Borm of Haak, want dat gebeurt nog wel eens. Mag ik op u allen rekenen? P.S. abonnement Vogeljaar op postrekening 304262 ten name van G.Sponselee. 'PROCESVERBAAL VOOR VOGELVANGERS - 'en inwoner van .StJansteen, geeh jid van onze vogelwacht lthahs nog niet, niettemin vogèlminnend, berichtte aan ue Vogelwacht West Zeeuws Vlaanderen'dat op 23 september jl« Jegen A.S. en C.v.L., beiden uit de Klinge (België) proces verbaal werd opgemaakt.- wegens het vangen van vogels met een zogenadmd slagnet. Dit net met toebehoren en een lokvogel werden in beslag genomen. Ingewijden zullen wel kunnen vermoe den wie de overtreders te pakken had. - 9 - Nog te veel lieden in ons naburige land Bolgië zijn nog niet overtuigd van het nut en de schoonhei! van udi goede vogel stand, die zonder dat er vogels 'worden gevangen en geschoten toch al genoeg wordt bedreigd. In ons land is het gelukkig nog slechts een enkeling, die zich door het van de vrijheid beroven van inlandse vogels tracht te verrijken» Voor zichzelf is dit geen verrijking doch een geestelijke verarming, een miskenning van hetgeen de vogels ons schenken. Als het alleen om het vangen gaat, zouden deze mensen de wetenschap een zeer goede dienst kun nen bewijzen door de medewerking te verlenen aan het ringen van vogels. Doch de bedoelingen zijn veelal minder edel. Wat ons nog ter ore kwam is het feit dat kinderen van mensen die beschouwd kunnen worden als vogels en natuurliefhebbers met een windbuks alle vogeltjes schieten die voor de loop komen. Als het zo is, zouden wij dit toch zeer betreuren. B.-H. JAARREKENING 1960 INKOMSTEN UITGAVEN Propaganda(lezingen, 615', 18 films ed. 615? 11 Aankoop nestkastjes e.d. 12, 80 Abonnementen en lidmaatschappen 20?, 4 8 Excursies 40, Bewaking en bescherm." 157? 29 Drukwerk(w. o.meded.bl). porti en inningskosten 170, 70 Overige uitgaven 75, -- Nadelig saldo 1959 184, 47 Contributies 641?80 Bijdragen gemeenten en provincie. 275?-- Entreegelden en bij- •dragen in excursies" 218,30 Verkoop nestkastjes en propag.materiaal" 6?-- Overige inkomsten. 1'4?35 Nadelig saldo i960 120,17 127562 1275,6 Opnieuw mochten wij van nagenoeg alle gemeenten in oost zeeuwsch-vlaanderen financiële steun ontvangen, terwijl he" provinciaal bestuur wederom een bijdrage van 100,-- in hei tekort verstrekte.' Dank aan allen die ons werk steunden. B.-H.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1962 | | pagina 5