- 10 - MEDEDELINGEN VAN EST "ASYL""" - p/a Jacob Catsstraat 23, Terneuzen. - Regelmatig ontvangen we vogels, vooral.-in de broedtijd, die door een of andere oorzaak, ziekelijk,- onderkomen,of gejond zijn. -• j! Yaak is de toestand van deze dieren. zodanig,dat redding met meer mogelijk is. Iedere gebrachte vogel wordt echter met de nodige zorg omringd om er nog van te maken wat er van te maken valt. Bovendien willen we hier uitdrukkelijk vermelden dat BE BEZORGDHEID VOOR EEN DIERENLEVEN door de vinders aan de dag gelegd (alleen al door het feit dat dergelijke vogels gebracht worden), zeer op prijs wordt gesteld en ons de over tuiging geeft, dat het werk van ónze vereniging vruchten af werpt. Helaas moeten we soms de mensen erg-teleurstellen, omdat alle ingrijpen al bij voorbaat tevergeefs is. Een Mantelmeeuw met "een totaal."verziekte poot 'is- niet meer te helpen, evenmin een kale, jonge, dode mus, waar twee kleine jongens mee kwamen aandragen. Vogels met een hersenschudding tengevolge van botsingen met auto's of ruiten zijn ook ern stige patiënten met weinig kans op herstel. Sukses- hadden we bijvoorbeeld wel met een drietal jonge blauwe reigers, die 'te vroeg het nest (uit de kolonie' te Zaanslag/" verlaten hadden. Ze kregen een menu van- ongezouten visafval en vis (vooral wijting,' toen de goedkoopste), slachtafval w.- o. longen en hart, kleine zeevi-s, n.!.. in rep..en .-gesneden bot en lomp, (beschikbaar gesteld door sportvisséhde buren)en in stukken gesneden brasem die toevallig in groot aantal aan tal aanwezig was, omdat in de vijver van Terneuzen veel van deze dieren stierven, overigens niet aan een besmettelijke visziekte. De eerste dagen moesten we stukken in de bek stop pen, daarna pikten ze het van de grond op. Na aldus enkele dagen gevoederd te hebben, kregen ze de niet schoongemaakte brokken in een pan met water. Ze moesten het hieruit zelf opvissen. Na ongeveer een %eek begonnen ze te klauteren in de takken van een volierebeplanting en nh een tiental dagen werden zelosgelaten aan een kreek. Zover we konden na.gaan, hebben ze het gehaa.ldc Mensen uit de omgeving hebben hen dagen later nog aan de waterkant zien vissen. Talrijk waren de merels en andere lijsters die ons gebracht werden, vooral pas uitgevlogen jongen. We zouden hier echter wel de waarschuwing aan toe willen voegen, dat in 99 van 100 gevallen deze jongen allerminst door de ouders in de - 11 - steek zijn gelaten. Na het uitvliegen verspreiden deze dieren zich enigszins, maar ze worden,dan nog wel door de ouders gevoederd. Meestal werd dan ook de raad gegeven 'de jongen op de vindplaats terug te zetten en af te wachten tot de avond. Zijn 'de "ouders helemaal niet meer in de omgeving dan is het wel een vondelinge!je maar dit komt weinig vóór. Om onze lijst even te vervolgen: we kregen ook énkele spreeu wen, veel mussen, een pimpelmees,-een gierzwaluw, kopmeeuwen groenling, postduiven, roepduiven (indien in samenwerking met de politie de eigenaar niet gevonden wórdt,geven we dezc 'inaestal aan schooljongens, die er werkelijk góed voor zorgen) patrijs, bosfazant, roodborstjes en enkele andere. Hopelijk staat de redaktie mij toe langs deze weg nogeens mijn dank te betuigen aan Mej .- van Riemsdijk., mijn buurvrouw, die mij heel erg behulpzaam is-geweest in deze, vooral met de "Voeder beurt en-om-de-twee-a-drie-uur S.-T. HET VOGELJAAR j In onze vorige aflevering deelden'we reeds mede,dat het vooi onze- leden mogelijk is tegen gerèduceerd tarief abonné tt- worden van dit mooie vogeltijdschrift. Inmiddels zijn er een dertigtal lezers.. De prijs bedraagt' twee gulden vijftig per jaar.Er kunnen nog abonnementen voor- 19^2 worden opgegeven. - Ook volledige jaargangen'61 zijn nog te leveren voor dezelfde -prijs. De administratie hiervan wordt 'afgedaan-door de sekre- taris. Ook .op zijn giro (304262) dient het .geld gestort te worden. Gaarne onder vermelding "Vogeljaar". Naast prachtig foto-materiaal krijgt u in de zes afleveringen van het schrift een keur van artikelen over diverse onderwerpen. Uit de reeds verschenen nummers van dit jaar citeren we: Ooie- vaapsverslag 19^0 - familiegrootte bij de kleine zwaan -ver zorging van roofvogels - putters op Schouwen - over wesper dieven - herfsttrek 1960 - morinelplevier als nieuwe broed vogel voor Nederland - toeneming van de-knobbelzwaan m W Europa - vogelverzorging - boekbesprekingen - korte mede delingen - e.a. Belangstellenden kunnen vooreerst nog een proefnummer aan vragen, maar een abonnement zal u zaker niet_ teleurstellen. /*-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1962 | | pagina 6