- 12 - ONZE EXCURSIE NAAR GROOT EILAND Ook dit jaar waren we weer in de gelegenheid een "bezoek te "brengen aan het Groot Eiland. Het eerste "bezoek aldaar "brachten we met plm. 25 leden op 27 mei. Zoals (bijna) altijd, was het weer uitgelezen weer voor de vogelaars. Weliswaar wat winderig, maar verder niets dan zon en.m vogels* We waren in de gelegenheid ruim vijftig soorten te zien of'te ho ren* Rijtjes met vogelnamen is wel geen interessante lektuur* maar deze keer willen we toch al onze waarnemingen even aan stippen: fuut - blauwe reiger (waarbij twee reeds vliegende jongen) - wilde eend(een nest met negen eieren,een eend met een kleine en een met vier grotere jongen) - zomertaling - slobeend, diverse met kuikens - kuifeend (een paartje) - grote zaag- bek, een vrouwelijke achterblijver met anderhalve vleugel - bergeend, rond de vijftig paar - een kolgans, aangeschoten vleugellam exemplaar - buizerd* aangevallen door torenvalk* - patrijs, faznant, waterhoen, meerkoet - scholekster - kievit met eieren en jongen - kleine plevier - watersnip:grut-to met eieren en jongen - oeverloper - tureluur - groenpoot - ruiter - kémphaan in volle glorie - kluut (met opvallend weinig nesten) - kapme-euw - visdief met enkele nesten zwar te stern - houtduif - tortelduif - koekoek - .gierzwaluw - grote bonte specht - veldleeuwerik - boerenzwaluw - hufszwaluw - oeverzwaluw - graspieper - witte en gele kwikstaart - winter koning - hegmus - grote lijster - zanglijster met vier jongen merel - nachtegaal - grote karekiet - kleine karekiet^ rietzanger - de tuinfluiter - grasmus - tjiftjaf - geelgors- "vink - huismus - ringmus - spreeuw - wielewaal - en zwarte kraaio Voegen we hier nog bij de jongen van-de bergeend en de nesten van v/aterhoen en meerkoet (bij de eerste waren we overigens juist getuige van een blijde gebeurtenis)dan mo gen we zeker wel zeggen dat hier voor do liefhebbers iets te zien en te horen viel. Een week later zijn we -weer geweest met enkele personen, die de eerste maal niet" konden. We deden geen nieuwe waar nemingen. Later, 17 juni, toen uw sekretaris daar weer was, was hij zo gelukkig twee steltkluten te mogen waarnemen. Voor zover we weten, een van de weinige meldingen van deze vogel in ins gewest dit jaar. - 13 - EEN REAKTIE Vrijwel direkt na het verschijnen van Eimantopus 6, ontvingen wij het navolgende schrijven van ons lid, de heer Wterings te Terneuzen. Wij laten de brief hier volgen enerzijds omdat wij een dergelijke reaktie zeer op prijs stellen, anderzijds omdat de heer Weterings een "publiek" antwoord vraagt. "Evenals het u een groot genoegen was wederom een mededelin genblad te kunnen aanbieden, was het mij een groot genoegen wederom eens iets van onze vereniging te mogen vernemen» Ik heb het blad met grote belangstelling gelezen en gezien, dat er nog heel wat moet gebeuren, willen wij alle leden de nodige aktieve liefde voor de vogels bijbrengen. U vraagt reakties op Uw laatste mededelingenblad. Ik ben daarom zo vrij hiervan gebruik te maken. Het tijdschrift "Het Vogeljaar" was mij niet bekend. Ik ben het volkomen eens met hét Bestuur, dat versnippering van ervaring geen zin heeft. Juist veel gegevens en ervaringen maken- niet alleen het lidmaatschap aantrekkelijk, doch ooi- leert men meer wat er in de natuur (over geheel Nederlands leeft. Ik mis altijd nog een goed advies van het bestuur voor het aanschaffen van een boekje waarin de meest voor komende vogels beschreven en aanschouwelijk zijn voorgesteld. Waarschijnlijk zijn er meerdere leden die met dit probleeu zitten. Mogelijk kan in het eerstvolgende mededelingenblad enkele goede uitgaven worden aanbevolen. kunt mij direk'j noteren voor het tijdschrift "Het Vogeljaar", Als ik tijd heb ga ik zó in mijn eentje de natuur.in. I ken Z.V1. door en door en kan u verzekeren dat er heel wa: kreken zijn waar iets te zien is. Doch ik ben verschillend malen gestoten op het bordje "Verboden Toegang" of "Eige Weg".Een bewijs dat men lid van de Vogelwacht is,heb ik nie en zou waarschijnlijk ook geen vrij toegang geven om overa- eens rond te neuzen» Kan er geen bewijs aan de leden wordei overhandigd,dat men lid i< vande Vogelwacht en is het -nie mogelijk, dat met bepaalde' instanties wordt afgesproken, da bedoeld bewijs vrij toeging geeft om overal te komen waa vogels aanwezig zijn. Ik zou dit bijzonder op prijs stellen'. Be trip naar de Braakman-Saeftinge en Groot Eiland is bi^ zonder interessant geweest. Ik weet, dat er trips bij war^ mét eigenlijk te veel deelnemens. Dit kan inderdaad een be zwaar zijn. "Doch kan dit Jjezwaar niet ondervangen worden

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1962 | | pagina 7