- 14 - door de deelnemrs in groepen te verdelen met natuurlijk bij iedere groep een deskundige. - Op deze manier neem je er meer van mee. Canisvliet is door mij ook bezocht. Beslist de moeite waard om er met kleine greepjes excursies naar te maken.Bit geldt ook voor de kreek bij Oostburg, de Grote en Kleine Vogel, omgeving Poonhaven, enkele kreken onder de gemeente Hoek. Daarnaast het Zwin (praktisch verboden terrein). Wat betreft het "Vogel jaar"daaraan wordt in deze aflevering een afzonderlijk artikeltje gewijd. Momenteel zijn er vrij veel determineerboeken in de handel, waaronder zeer goede. Als wij met de laagstgeprijsden mogen beginnen, dan adviseren wij "Prisma Vogelgids" van Sluiters met zwart-wit tekeningen van Scholz. Prijs 1,25. De tekst is bijzonder goed en alle in ons land voorkomende soorten (ook de minder algemene en zeldzame) worden beschreven. 335 soorten worden afgebeeld. Dat in een dergelijke uitgave geen kleurplaten zijn opgenomen kunnen worden is begrijpelijk. Gekleurde afbeeldingen echter vergemakkelijken de determinatie veel. Het reeds eerder verschenen "Prisma Vogelboek"(no343) is niet zozeer bedoeld als determineerboek maar het geeft voor weinig geld een schat van gegevens over b.v. uiterlijke kenmerken, vlucht, biotoop, voedse-1, gezelschap, broedtijd, broedduur en vele andere bijzonderheden. Zonder meer ver dient dit boekje de titel"naslagwerk"Bijzonder aanbevolen. Tekke heeft een boekje van Fitter e.a. voor Nederland be werkt. Het is als Phoenixpocket in de handel voor 2,-. Determineren geschiedt hier volgens grootte/biotoop/seizoen. Persoonlijk vinden wij dit systeem- niet handig. Veel zeer geschikte zwart-wit afbeeldingen. De tekst is evenwel uit stekend. Dr. van Dobbens "Wat vliegt daar" (Thieme Zutphen 4,50) is wel voorzien van gekleurde afbeeldingen en daardoor zeker te verkiezen boven reeds genoemde werkjes. Geeft bovendien een goede beschrijvende tekst met veel wetenswaardigheden. Aanbevolen. "Zien is kennen" van Binsbergen e.a.bevat zeer mooie afbeel dingen en een goede tekst maar de prijs van rond de tien gulden, is zeker een reden om het niet di'rekt aan te schaffen, want voor enkele guldens nféér heeft men het meest toonaangevende werk van Peterson e.a. "De Vogelgids", (voor Nederland bewerkt door Mr„ J.Kist, uitgeverij Elsevier);.,-. - 15 - Dit is het veelzijdigst en vrijwel onovertroffen boek dat ei in dit genre bestaatIedere vogel is afgebeeld in de natuur lijke kleur, dikwijls in verschillende standen en kleden er voorzien van kleine verwijzingsstreepjes naar de meest op vallende kenmerken. Daarbij een uitstekende tekst .Verdere loi is overbodig.Zo u voornemens is zich wat verder te verdieper in de vogelwereld, dan kunt u dit handboek niet missen. Naast de hier genoemde zijn er nog meer Nederlandse uitgaven. (Vogels in kleuren - Vogelboek van Zwa,rt - Onze Vogels var. Vink - Rizlavogelboekje) maar deze hebben geen van alle d^ kwaliteiten van de besproken uitgaven. Bovendien zijn er nog veel goede buitenlandse werken. Het lijkt ons overbodig hier op verder in te gaan.Zoekt u iets in die richting,dan willen wij u daar persoonlijk bij helpen. Het onderwerp "Verboden Toegang" is een zeer moeilijke zaak, niet alleen voor de individuele vogelwaarnemermaar meer no#= voor uw bestuur. Het is n.l.éen van onze taken, de bevolkin te v/ijzen op de schoonheid en de gewoonten van de vogels. Kortweg gezegd: de mensen vogel-minded maken. We dienen du het publiek bij de vogels te brengen. Anderzijds echter hebbe.. wij tot dool de. vogels te beschermen in de meest uitgebreid zin van het woord.We doen dit op verschillende manieren o.a. nestkastjes en wintervoedering en ook door rustige broedge bieden te verschaffen.Dit laatste geldt vooral voor de weide en waadvogels. En hier zit nu de moeilijkheid: of de leden i kontakt brengen met het intieme vogelleven en daardoor vee kans op ongunstigere resultaten of absolute rust. Wij twijfelen er niet aan of iedereen zal toegeven dat he. laatste prevaleert boven het eerste. Vandaar dus de ontstel lende hoeveelheid blauwe bordjes in ons land. Het is',echter niet eenvoudig deze beide faktoren te kombineren. Kleine groepen op een excursie is inderdaad te verkiezen bóven grotere,maar dat houdt weer in dat we meer keren moeten sto ren. het ene gebied verdraagt grotere groepen dan het ander Daarom zijn de onder ons beheer staande terreintjes als Hei Blikken Weitje te Hoek, De Polderse Kreek te Beuzenhöek, heJ Ruisende Gat te Boschkapelle en Mauritsfort te Hoek ook z. uitermate gunstig: men kan daar vanaf de di'jk de vogeis zee: goed waarnemen met het blote oog zonder ze ook maar-in he: minst te verstoren; voor de waarnemer zelf is dit ook vee. prettiger, omdat de vogels zich dan ongestoord natuurlijk gedragen. 1

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1962 | | pagina 8