- 16 - Is men bij dergelijke waarnemingen dan ook nog gewapend met een kijker, dan is het alsof men vlakbij de nesten zit.' Dergelijke terreinen liggen er meer in ons gewest.Uw voor zitter en ondergetekende hebben dit jaar een telling gehou-- den betreffende de klutenstand. Zeker 60 der terreinen werden geinventariseerd zonder het te betreden.- Bijna overal kon dat en onze ervaring is, dat de tellingsresultaten veel nauwkeuriger zijn dan in geval van betreden. Vat betreft "Eigen Veg", menen wij, dat dit meer een eigen domskwestie is dan een geval van verboden toegang. Aangaande uw voorstel om toegangsbewijzen af te geven moeten wij zeggen dat helaas de Vogelwacht daartoe meestal niet gerechtigd isln enkele gevallen kan hiervan afgeweken worden. Dit kan echter niet "algemeen geldend" worden afgedaan. iS.-T. DE NEDERLANDSE VERENIGING TE GAST 9 en 10 juni had de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels een uitstapje voor haar leden gepland in Zeeuws- Vinanderen. Op de avond van de negende vertoonde de heer Zweeres enige films te Cadsand en de tiende werd besteed om een trip Oost en Vest te maken. Voor de middag werd Vest be zócht en tegen de middag nam onze voorzitter, dhr.Hn.ak de lei ding over van de heer Enkelaar, de secretaris van V/est. In de Braakman word oen tocht gemaakt langs de kreek, n.l. over de weg en langs de dijk. Na de lunch te Terneuzen ging het via Sluiskil, waar even gekeken werd naar de oeverzY/aluwkolonie in een hoop pyriet, naar de Grote Kreek van Axel.Hier was op dat moment weinig te zien. Do tocht ging nu verder naar het Groot Eiland, maar onderweg word nog even een oeverzwaluw- kolonie, in oen zandafgraving bij Absdale, geobserveerd. Er was slechts tijd voor oen korte wandeling op het Groot Eiland maar ook nu stelde deze unieke plaats ons niet teleur, want we konden getuige zijn van een "in opmars komend", juist ge boren bergeendengezin. Het nest lag onder een hoop gevelde stammetjes. Een nest jonge patrijzon verleende de bus geen voorrang, gelukkig echter geen ongelukkon. Dë jonge grutto's konden a,llemaal al vliegen. Enkele klutennesten werden be zocht. Langs de Vliet te Terhole en de Grote VogelteKuitaart werd naar Perkpolder gereden. Enkele deelnemers verlieten hier het gezelschap en de rest bekeek nog enkele terreintjes vanuit de bus op de terugweg naar Oostburg. De deelnemers v/aren enthousiast over de eerste kennismaking metZeeuws- Vlaanderen (voor velen althans de eerste) en meerderen maak ten het voornemen om zeker nog eens terug te komen. S.-T. 1 Plaats in Noord Holland 2 Nachtvogels 3 Klein stukje hout 4 Nestplaats voor diverse vogels 5 Meteorologisch verschijnsel 6 Soort vazen met speciaal doel 7 Insectenetende vogeltjes 8 Gelijk aantal vogels van verschillende sexe 9 Een genotmiddel verbranden 10 Rivier in Alaska 11 Vogels, die hier talrijk zijn op de trek 12 Huidbedekking van vogels 13 Het kleiner maken van zei len 1 i- Plaats in Limburg 13 Deze zeevogels zijn zeldzaam in ons gewest 16 Belangrijk voedsel We waren van mening, dat we bij het vijfjarig bestaan van d< "Steltkluut" ook de puzzlegrage leden eens iets moesten bieden. Er dienen zestien woorden van vijf letters te worden ingevuld en wel van buiten naar binnen. Alle woorden eindigen op dezelfde letter. Bij een goede oplossing krijgt u in de hokjes VjOTKWJO*

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1962 | | pagina 9