i iriiïiÉ FILAfciCIhLK Tuaa'iVÜ\lD en CühThXBlirlh. Jaargang i.'Nummer 1. Januari 19? i- Bhui üUIb^ V LaG AD.fcixli\G ^P Jaiiuari jl. ia het bestuux* te hulst bijeen geweest. Belang rijkste punt van bespreking was het altreden van de rieex' haak ais voorzitter. Door een steeds nijpender geworden tijdgebrek voelde nij zich genoodzaakt deze beslissing te nemen. Besloten werd dab de neer oponselee tot de e^rstvoigenue ledenvergadding het voorzit terschap zal waarnemen. We hopen de jaarlijkse ledenvergadering in maart/april as. te beleg gen. Ui schoon de neer haak bestuurslid blijft, zouden we toen graag net bestuur inefc enige ieaen uitbreiden. Zij, uie zien daartoe ge roepen voelen o± do a-ndaent op eventuele canaidaten wiiaen vesti- nnden verzocht contact op te nemen met de neer Ut tens. Mensen ie, voor eon redacteuracnap zijn bijzonder welkom. het beotuur ia fcnana ais '-^mangestelds Wnd. voorzitter; G.ivi.r. oponseiee, ■secretaris Penningmeester Leden; oi uo-^/ny G. ut tens, a. Doormanxa^n 11, i er neuzen ulli?u-^^04-. iS.G. Borin, 'livuliweg 12, hulst. 01140-^14;$. Girono. 26;?9bi tnv. penningm. Vogelwacht u.Z.Vl. MDe oteitkiuut" te nulst. F.R. haak, Juiianastraat j$» hoek. 011^4-^70. A. Koster, livoliweg nulst. Uii4u-^434. uit het op pagina 2 af geur'uk t jaaroverzicht van de penningmeester oiljKt dat we met e^n voor onze vereniging vrij groot tekort kam- P^*1' te °ntvangen auboidies van provincie en gemeenten zal de situatie iets rooskleuriger worden, maar de zaak biijit zor- Leden, die hun contributie over 197u nog niet betaalden, maar wel rur^flMn j^^g'-ng van iiet Vogeljaar ontvangen' hebben, moben we JJhiRGmWD verzoeken, nun bijdrage aisnog over te maken. De benarde toestand van de kao is voox'al veroorzaakt door de geste gen kosten van het Vogeljaar, net evenwicht tussen de kosten voor een j- arabonnement en onze contributie is verstoord, nexaiaive neb ben we moeten besluiten met ingang van i9?i-een andere regeling te treiien. to De minimumcontributie zal Cnans moeten beuragen; 1 Ut t 1 t ge 11 jlc

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1971 | | pagina 1