1. Bos van Peeters. Gemengd bos.rvan naald- .en loofhout met .bungalow aan~dê~ZëïIdïJK7~"^aëerb je van Hulst. Öpp. 5 ha. Niet toegankelijk. Belangrijk broed- en wintergebied voor diverse soorten bosvogels. De vogelstand wordt bevorderd door de talrijke nestkasten die er zijn opgehangen. 2. Bos van_EggermontAls nr. 1, iets verder de Zeildijk op. Öpp7"175 ha.~Niêt~foegankelijk. Liniedijk Hulst. Het gedeelte van het oude vestingwerk, eigendom van"~dê~ gemeente Hulst, van de Koolstraat tot aan de Zeildijk. Opp. 15 ha. Vrij toegankelijk. Afwisselend beplante dijk met goed wandel en fietspad. Naar de ene zijde uitzicht over de polders, naar de an dere zijde grotere en kleinere complexen van gemengd bos. Dorado voor veel kleine zangvogels, w.o. plaatselijk de nachtegaal en wat grotere, voor ons gewest minder algemene soorten, als Vlaamse Gaai, Vvielewaal en Groene Specht. 4. Bos van Seydlitz of_het_PlaatjeL_Luntershoek. Gemengd loofbos met dïcETë~ondêrBëgroeïIng van vlïêr, meidöorn7 Bramen en brandnetels tegen de kreken van het Groot Eiland. Opp. 12 ha. Niet toegankelijk. Dit bos bevat de grootste reigerkolonie van Oostelijk Zeeuws-Vlaan- deren (1970 ca. 80 nesten) 5_Kreek_in de Emmapolder. Laag, moerassig weiland en gedeeltelijk vêrlande krêêk~BIJ 3e Boerderij van de heer van Vesemael. Opp. 4 ha. Voor zover begaanbaar alleen te betreden met toestemming van de ge bruiker. Via de onverharde weg vanaf Emmadorp onder de Scheldedijk langs, is het mooiste gedeelte van het terrein goed te overzien. Vooral van belang als broedplaats voor kluut, tureluur en kievit. In de andere seizoenen, vooral voor- en najaar fourageergebied voor vele soorten steltlopers. Kriekeput" be_Clinge. Gemengd bos met vennetje en weiland aan dê WoêstiJnstraat~"Te ülïnge. Eigenaar de heer G. de Koek te St. Jan steen. Opp. 18 ha. Niet toegankelijk. Praai gelegen gebied in het Vlaamse PlantendistrictTwee (nog) onverharde wegen aan oost- en westzijde van het gebied bieden mogelijkheden tot rustige wandelin gen. Op deze wegen: honden aan de lijn. 1971. 7l Kreek_van^Dees_in he_van_Lyndenpolder ,__gem. Terneuzen. Eigenaren/ gebruikers"""dê Eêren Cornelissens7 Dëes~en dê NIJs~të~Vogelwaarde Priem er van Esbroeck te Hengsdijk. Praaie, zeer modderige kreek met rietzomen en omliggend drassig weiland in rustig gedeelte van de Van LyndenpolderOpp. 7-g- ha. Toegang alleen met toestemming eigena ren/gebruikersEen wandeling over enkele onverharde wegen is moge lijk en geeft een goed beeld van de vogelbevolking vnl. bestaande uit weidevogels, eenden en vogels van de rietzomen. me"k bomen en veel struikgewas beplante Axelse "Wandelbos, eigenaar gemeente Axel, biedt nestgelegenheid aan vele bosvogels. Opp. 12 ha. Vrij toegankelijk op de paden. Vooral in het vroege voorjaar is tijdens ochtendwandelingen het vogelleven goed te bestuderen. pachter is de heer L. Guiljam te Philippine. Landschappelijk bijzonder fraaie kreek met lage weilanden. Opp. 12 ha. Op verzoek van de pachter niet toeganke lijk gesteld. Vanaf de dijk en vanaf een langs de krtek gelegen toe- gangswegget je tot een boerderij, heeft men een uitstekend uitzicht op de bewoners van dit belangrijke broedterrein. Wordt vnl. bewoond door Kluut, Kievit, Tureluur, Scholekster en nu en dan een enkel gruttopaar. Daarnaast zijn er nog vele andere soorten die er voed sel zoeken, broeden of er hun jongen grootbrengen, echter in kleine re aantallen dan bovengenoemde soorten. 10JL_Boerderij_van_Dekker_in_de_Aandijkep2lder1 Poonhaven, Zaamslag. Fraaigelegen oude Boerderij, waarvan de scEüür~nög~ïn~gêBïüïk~is7~ Met meidoornhagen, weiden en veel knotwilgen. Opp. 8 ha. Daar het hier een boerderij betreft, vanzelfsprekend niet toegankelijk. Broed plaats voor vele zangvogels en Steenuil. Een wandeling om het hele terrein is mogelijk. 17.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1971 | | pagina 5