DeSt«lthluut DRUKWERK op 25-4 gehoord. Boerenzwaluw: Het eerste ex.- werd pas 1-5 gezien. Op 24-5 was er een begin van nestbouw. Op 21-6 werd nog een nest met 4 jongen ontdekt die op 26-6 uitvlogen. Koolmees: Van deze vogel werd op 27-6 een nest ontdekt, Andere vogelsoorten waren: Rietgors, tortelduif (deze kwam in augustus in grotere troepen voor), graspieper, wilde eend,(3 broedgevallen) bergeend(minstens 1 broed- geval), witte kwikstaart, huismus (ongeveer 20 broedge vallen), ekster (hiervan was in directe nabijheid van de kreek een broedgeval), kleine karekiet, tureluur (gezien hun gedrag is het waarschijnlijk dat er minstens 1 paar gebroed heeft). Van deze laatstgenoemden zijn er, tenzij anders gegeven, geen broedgevallen met zekerheid bekend. Twee soorten die er zeker niet gebroed hebben zijn: kerkuil 3 maal gezien nl. 16-4,4-6 en 10-6, iedere keer 1 ex. Torenvalk: Op 26-7 1 ex, gezien. Wordt vervolgd. M. Janse. PORT BETAALD HULST V O 6 E L WACHT OOST-ZEEUWSVLMIIDEftöl Ven 'ovenpolder 3 86 Hoek Indien onbestelbaar: retour aan: Saxhavenstr. Hulst. SAEF Secr.G. Ottens, K. Hoormanlaan 11, Terneuzen. 01150-3504. Girorek. 265961 tnv pnm. He Steltkluut, Tivoliweg 12, Hulst. Redactie-adres: Saxhavenstraat 5, Hulst01140-3707 Jaargang 4. Nr. 3. Juni 1974 DE HEER A. KOSTER AFGETREDEN Per 1 mei jl. - daags voor zijn 50ste verjaardag - heeft de heer A. Koster te Hulst zijn functie ais be stuurslid van onze vereniging neergelegd. Pe steeds in omvang toenemende werkzaamhedendie in het onderwijs van hem verwacht worden, dwongen hem ertoe, zijn activi teiten voor de Vogelwacht te beeindigen. De heer Koster is vanaf de oprichting van de Vogelwacht bestuurslid geweest en hoewel hij weinig in de open baarheid trad, was hij voor zijn medebestuurders een adres waar we voor diverse aangelegenheden terecht kon den. Wij danken hem voor alles wat hij voor de vereni ging heeft gedaan. Statutair hebben we nu weer een onderbezet bestuur. Aanvulling willen we echter uitstellen tot een komend najaar te houden algemene ledenvergadering. Voor sug gesties omtrent kandidaten houden wij ons echter zeer aanbevolen. Namen van kandidaten - met hun akkoordver klaring - worden ingewacht op het secretariaat. Het bestuur. BIJEENKOMST JEUGDLEDEN0 Op initiatief en onder leiding van Peter Maas, wordt ot) vrijdag 5 juli a.s. te 19.30 uur in de Kinderboerderij 33. TlWGE,

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1974 | | pagina 1