De Steltkluut CONTRIBUTIE TERUGKIJKEN EN VOORUITZIEN j speciale bijeenkomst: JAARGANG 12. NUMMER 1. FEBRUARI 1982. Deze Steltkluut wordt nog toegezonden aan eenieder die vo rig jaar in ons adresbestand was opgenomen en die zich niet voor 31 december afmeldde. "Velen Uwer betaalden reeds hun contributie voor het lopende jaar - ten Uwen gerieve sloten we bij 't decembernummer 'n acceptgirokaart bij - maar anderen verzuimden tot op heden dat te doen. Maak het nu in orde als U er van verzekerd wilt zijn, het aprilnummer te ontvangen. Penningmeester. Maak nog niet te veel afspraken voor de tweede helft van mei, want bij voldoende deelname gaan we op 'n zaterdag met een volle bus belangstellenden naar Vogelpark Het Zwin. In enkele groepjes bezoeken we - onder leiding - alle kooien om de vogels, die van zeer nabij te zien zijn, goed te le ren kennen. Meer nieuws in De Steltkluut van april. Waar moet onze vereniging meer aandacht aan besteden; wat kan beter achterwege gelaten worden? Meer overleg? Meer ac tie? Minder excursies, minder Waarschijnlijk leven er bij de leden vele vragen, opmerkin gen, suggesties, verlangens, die ze graag eens kwijt zouden willen, maar waar weinig gelegenheid toe is. Ook de jaar vergadering leent er zich meestal niet voor en daarom deze donderdag 18 februari, 20.00 uur lunchroom van Assche te Terneuzen, Noordstraat 3. DE STELTKLUUT is er voor de leden! Dat weet U? Dus wenst U een kijker, fototoestel, teles coop of boeken en tijdschriften te kopen/ verkopen, plaats 'n korte - gratis - mededeling. Natuurlijk ook voor ver zamelaars van natuurhistorische ob jecten en aanverwanten.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1982 | | pagina 3