van de "overheid" werd opgemerkt: "Tellen jullie nu maar en je moet er maar niet over nadenken wat er verder met de gegevens gebeurt" Waar vrezen de tellers onder andere voor? Dat de door hen verza melde gegevens naderhand geïnterpreteerd worden door derden zon der dat men daar zelf nog zeggenschap over heeft. Of dat naar Amerikaans voorbeeld een. afschotpercentage zal worden vastgesteld:., vergelijk afschotvergunningen voor grofwild en vangstqutoa voor (Noordzee)vis Overeengekomen werd alle telresultaten door te geven met uitzondering van die soorten waarop gejaagd wordt. Opnieuw en duidelijk werden alle geopperde bezwaren goed verwoord in het artikel: Geven wij, vogelaars, al onze gegevens aan de overheid? van Vogelwacht Utrecht in Het Vogeljaar van oktober 1981 (jaargang 29 (5): 251-254. Samengevat door H.Castelijns en M.Ploegaert komt het hier op neer: - Wie klakkeloos gegevens levert aan SBB/RIN ondersteunt daarmee het door deze instantie gevoerde en te voeren natuurbescher- mingsbeleid. Echter het beleid van het SBB/RIN is niet altijd hét beleid waarmee natuur en landschap het beste worden be schermd. De praktijk geeft hiervan legio voorbeelden. Het doorgeven van gegevens betekent in feite het gelijkschake len van tegenstrijdige belangen (monddood maken van particulie re natuurheschermingsverenigingen) SBB/RIN zijn politiek gebonden. De overheid en haar instanties zijn vaak partij in conflicten op het gebied van natuurbescher ming. en ruimtel ;jke ordening. Voor SBB/RIN is het bezit van vele gegevens van essentieel be lang voor een goed natuurieschermingbeleid Het hebben van gegevens betekent echter niets als de visie, po 1-itieke macht en politieke wil ontbreken- tot het voeren van een daadwerkelijk natuurbeschermingsbeleid Tellers mogen wel hun gegevens terbeschikking stellen aan SBB/ Rin. Er besta.:- echter geen enkele vorm van inspraak of overle De één krijgt alles de ander niets. De gegevens worden opgeslagen in een databank. Deze hebben de neiging een zelfstandig leven te gaan leiden. Het SBB/RIN zijn omvangrijke en sterk vertakte organisaties met allerlei overkoepelende organen. Het valt voor particuliere organisaties moeilijk uit te maken wat tot het SBB/RIN behoort en wat niet. De uitspraak dat SBB/RIN niets doorgeven aan der den wordt hierdoor erg twijfelachtig. Wie zijn die derdén? SBB bijvoorbeeld werkt erg nauw samen met de cultuurtechnische dienst; deze heeft en had de hand in vele desastreuze ruilverkavelingen. - 44

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1982 | | pagina 16