AANKOMST ZOMERVOGELS 1981 Inleiding- In dit overzicht zijn telkens per soort de eerste twee waarnemings data vermeld met plaats en waarnemer. Latere aankomstdata van an dere plaatsen en/of waarenmers zijn ook vermeld» Hiervan zijn alleen de datum en tussen haakjes het aantal vogels vermeld» Bij enkele soorten zijn bovendien doortrek gegevens vermeld deze aangegeven met een (x)» Bespreking verzamelde gegevens. Veel vroeger (meer dan 2 weken) dan in 1980 waren de Oeverzwaluwen bij ons aanwezig. Terwijl van Boerenzwaluw, Tortelduif, Tapuit, Kleine karekiet en Tuinfluiter enkelingen O.Zeeuws-Vlaanderen meer dan twee weken vroeger bereikten dan in 1980» Veel later (meer dan 2 weken) werden Gele kwikstaart. Grasmus en Grauwe vliegenvanger waargenomen. Dit omdat van deze soorten in 1980 enkelingen juist veel vroeger waargenomen werden. De Koekoek werd iets vroeger en de Gekraagde roodstaart iets later dan in 1980 voor het eerst waargenomen» Vari de vroege trekkers zoals Boerenzwaluw en Oeverzwaluw, Fitis, Tjiftjaf, Rietzanger, Gele kwikstaart, Zwartkop, Zwarte roodstaart, Zomertaling en Blauw borst vielen veel aankomstdata in de periode van fraai voorjaarsweer van 25 t/m 29 maart» Juist deze vroege trek kers reageren op mooi weer terwijl soorten die later in het seizoen arriveren elk jaar omstreeks dezelfde periode voor het eerst waar genomen worden. Natuurlijk komt het voor dat enkelingen van deze late trekkers het voorjaar in hun hoofd krijgen, zoals b.v» de Kleine karekiet die op 25-3 aan de Vlaamse Kreek waargenomen werd. De lijst van zomervogels die in de winter waargenomen werden in Zeeuws-Vlaanderen wordt met het jaar langer. Mogelijk is juist de zuidwestelijke ligging hiervan de oorzaak. Volgens gegevens die ik tot mijn beschikking heb werden sinds 1979 8e volgende zomervo gelsoorten waargenomen in de winter (dec. t/m jan.): Purperreiger, Grote stern, Grutto, Boerenzwaluw, RoodborsttapuitZwarte rood staart, Blauwborst, Snor?, Zwartkop en Tjiftjaf. Dankzegging. Degenendie naar mij gegevens gestuurd hebben (onderstreepte namen) wil ik hiervoor hartelijk dankzeggen, alleen door hun medewerking kon dit overzicht tot stand komen. Waarnemers JvH J.v.Hooije WW Wim Wisse CdS C.de Smidt AdK A.de Kind JL Jan Lievens GH G.Harts TY T.Ysebaert EM E.Marteijns JvdS Jv.dSande MD M.Dobbelaer JdB J.de Bakker SC S .Claeijs MK M.Kindt AvdW A.v.d.Wiel HM H.Molenaar MC M. Castelijkns MCp M.Capello WC W. Castelijns SS S.Schelstraete HC H.Castelijns MB M.Buise AB A.Bombelijn MP M.Ploegaert 4 7

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1982 | | pagina 19