Circus aeruginoSus Bruini KIEKENDIEF11 aan de kreek aanwezig, veel ouder en met veel geel op schouders en kop, terwijl er nu ook een mannetje gearriveerd is. Doordat zowel de mannelijke als vrouwelijke Bruine kiekendieven naarmate ze ouder worden meer geel/witte veren op kop en schou ders krijgen, heeft practisch elke vogel zijn eigen uiterlijke ka- rakteri-stieke kenmerken, waardoor het mogelijk wordt om de vogels waarmee men in zijn terrein vertrouwd is geraakt te herkennen, óók wanneer ze zich soms in het jachtterrein van een naburig broedpaar bevinden. De beide zich thans aan de kreek bevindende vogels zijn op jacht boven de rietvelden; van balts is op deze dag niets te zien, hoewel ze volgens andere waarnemers een paar dagen eerder al in baltsvlucht te zien zijn geweest. Tijdens het naar huis fietsen flitst de bliksem voortdurend langs de zuidelijke horizon, de eerste dikke regendruppels beginnen te vallen, en - goed en wel thuis zijnde - breekt het eerste "lente onweer" van dit jaar in volle hevigheid los. Op 28 maart is de baltsvlucht van de beide kiekendieven aan de kreek in volle gang: al roepend schieten ze hoog door de lucht, stijgen op tot ze vrijwel niet meer te zien zijn in de strakblauwe voorjaarslucht, om dan ineens weer met ingetrokken vleugels in suizende vaart naar beneden te duiken tot vlak boven het riet veld. Net wanneer je denkt dat de vogel zich ditmaal heeft mis rekend, en op de grond te pletter zal slaan zwiept hij naar boven om een schijnaanval uit te voeren op zijn partner, die hem echter met het grootste gemak met één snelle zwenking ontwijkt. Terwijl de beide kiekendieven hoog in de lucht bezig zijn met hun wilde 1 iefdesvluchtzijn er ook dichter bij de begane grond blij ken van het gestaag vorderende voorjaar: de eerste Boeren en 165

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1982 | | pagina 23