Ikzelf vond de volgende foutjes: a) De "Hoge Berg" bij Sas van Gent staat niet aangegeven als zijn de opgehoogd terrein. b) Bij Nieuw Namen wordt een veel te groot stuk als zandgroeve aangeduid. Een gevolg van deze fout is, dat de bodem van Nieuw Namen niet in de kaartlegenda is opgenomen. Volgens Ir.Ovaa van het Stiboka in Goes gaat het hier cm kalkloze duinvaaggronden(code Zd 21Nieuw Namen ligt nlop een voor Nederland unieke bodem; het is de enige plaats waar het Plioceen jong Tertiair, dus niet oud-Pleistoceen zoals het in de streek genoemd wordt!) aan de oppervlakte komt. (Al leen het Krijt in Zuid Limburg en enkele opduikingen langs de grens met West-Duitsland zijn nog ouder). c) De pijltjes die dienenonuiaan te geven of de terreinen opge hoogd, afgegraven of vergraven zijn, staan nogal ver uit elkaar! Daardoor is, om een voorbeeld te noemen, niet van de kaart af te lezen of het bosje bij de Zwartehoekse Kreek al dan niet op het opgespoten terrein is aangeplant. (Dit schijnt overigens niet het geval te zijn) d) Van het voormalige Port Moerspui bij Zuiddorpe wordt niet aangegeven dat de bodem daar vergraveh is. Dit werd wel aangegeven op de bodemkaart bij Stiboka rapport 568 (ruil verkaveling Zuiddorpe-Clingevan der Sluys 19&4» schaal 1:10.000). En dat zal ook wel het geval geweest zijn aan gezien er vroeger een wal geweest moet zijn die later weer helemaal weggehaald is. Dat kan onmogelijk gebeurd zijn zonder daarbij ook de onderliggende bodem gedeeltelijk te vergraven. Begrijpelijk is het wel enigszins maar toch is het jammer dat alle opgehoogde, vergraven of afgegraven terreinen coreequent buiten beschouwing zijn gelaten. Veel van dit soort terreinen zijn voor ons soort gebruikers juist bijzonder interessant, denk bijv. eens aan oude vesting wallen waarop vaak heel interessante planten gevonden wor den of een terrein als de "Hoge Berg" te Sas van Gent. II. Steltkluut 11 (6):206. Ik noem daar de Populieroester zwam als bewoner van Zeeuws Vlaanderen. Het ziet er echter naar uit dat het hier gaat om de Schubbige oesterzwam (Pleurotis dryinus) en misschien ook om een grootsporige variëteit van de Gewone oesterzwam (P.ostreatus var. longisporum) De soort(en) is (zijn) trouwens niet alleen op knot-es gevonden zoals daar foutief wordt vermeld, maar ook op knotpopulierafgezaagde populieren (op stobbe en op stam) en op iepestobbe. III. Steltkluut 11 (4):128-130. Het terreintje waarover Peter Maas schrijft heet niet "Weelkens" maar "Putjes van Mathijske". De Weelkens zijn volgens de kadastrale kaarten de twee putten in het terrein van SBB, een halve km ten zuiden van het door Peter beschreven terrein. Op de stafkaarten worden de Weelkens trouwens aangeduid met "Kriekeputten" eveneens correct. (Alle namen worden door elkaar gebruikt. Red.) 200

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1982 | | pagina 26