HVÏD 16.00: Korte inleiding door H.Baptist over de stand van zaken met betrekking tot de Oosterschelde 16.10: Oosterschelde-film van J.v.d.Kam. 17.00: Sluiting. Zoals IJ in het programma kunt zien zal" een aantal verenig-r ingen zich deze dag door middel van een stand presenteren. Ook De Steltkluut zal aanwezig zijn. We zouden er erg graag veel leden ontmoeten omdat we vinden dat onderlinge contac ten tussen Zeeuwse vogelaars bijzonder belangrijk zijn. I is een tijdschrift voor zoog dierstudie en zoogdierbescher ming onder redactie van Jaap Taapken. Binnenkort komt het eerste nummer Redactieadres: Utrechtseweg 43, 1213 TL Hilversum. van de tweede Secretariaat en Administratie: Marxstraat 7 6941 CK Didam. jaargang uit. Wie zich voor 1983 wil abonneren dient 19.- over te maken op gironummer 2707408. Dat is iets meer dan in 1982. Wie toch de oude prijs wil blijven betalen, dient zich voor drie jaar voor uit te abonneren. Maak dan 3x 17.50 over en U hebt voor lopig geen omkijken naar de abonnementsbetaling. ONDERZOEK DAAR SLAAPTREK VAD KRAAIACHTIGEN Kraaiachtigen maken gebruik van een gezamenlijke slaap plaats. Voordat ze op deze plaats aankomen en werkelijk gaan "slapen" vindt er een heel proces plaats wat tot een einde komt bij het invallen van de duisternis. De vogelwerkgroep start dit najaar een onderzoek naar de slaapplaatsen van kraaiachtigen. Boeï van het onderzoek. a. Een inventarisatie van de slaapplaatsen. b. Het vaststellen van de aantallen kraaiachtigen die van de slaapplaatsen gebruik maken. c. Vaststellen van de aantallen per soort. d. Bepalen van het gebied waaruit de kraaien afkomstig zijn. e. Literatuurstudie. f. Verslaggev ing. Voorlopig hebben we de slaaptrek in de Braakman als uitgangs punt genomen. Afhankelijk van het aantal mensen dat mee wil doen kunnen meerdere slaapplaatsen bij het onderzoek betrok ken worden. Voor mensen voor wie de afstand onoverkomelijke problemen schept is er de mogelijkheid in hun eigen omge ving gegevens te verzamelen over kraaiachtigen en over hun trekbewegingen in het bijzonder. Kaartjes om vliegrich tingen in te tekenen zijn op onderstaande adressen ver krijgbaar. 182

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1982 | | pagina 8