In de loop van maart is de herwerking verschenen van boven vermelde Avifauna. Reeds bij het verschijnen van de eerste druk, wezen wij U op het belangwekkende werk van ons medelid Jo van den Steen. Er zijn in de periode 1976-1982 zoveel nieuwe gegevens ver zameld dat herwerking noodzakelijk bleek. Het aantal soor-r. ten is toegenomen (met 11en van 50 soorten moest de sta tus gewijzigd worden; dit zowel in positieve als in nega tieve zin. Het 300 pagina's tellende boek geeft van elke soort 'n ver spreidingskaartje - aangepast tot en met 1982 - en het al of niet voorkomen als broedvogel. Voorts zijn er veel ta bellen, tips, tekeningen (o.a. van G.van Avermaet, die ook voor ons tekent) en tal van andere interessante gegevens. Aangezien het boek de avifauna bespreekt van het gebied on middellijk grenzend aan het onze, is het voor iedere Zeeuws- vlaamse vogelaar eigenlijk 'n must. Inclusief portokosten kost het bfrs 400.- U kunt storten op pr 000-0520631-32 van De Wielewaal, afdGent. Per adres: W.Bonheure, Basketbalstraat 16, 9220 Lovendegem. Vermelden: AVIFAUNA. pagina 27 - Wij knir.ten 'n viertal berichtjes uit. Linksboven uit VOGELS: 'n prima initiatief waaraan we erg graag willen medewerken. Als er onder onze leden zijn die er op willen inhaken, U mag Uw gift o.ok afgeven bij een van onze bestuursleden of bij de consulent Vogelbescher ming, A. Paauwe te Zaamslag. Wij zorgen wel dat de kijkers in Zeist komen. Rechtsboven, eveneens uit VOGELS. Wel eens materiaal nodig voor 'n spreekbeurt op school of zo? 'n Ideale manier om aan informatie te komen. Links- en rechtsonder: Ter Uwer informatie; je weet maar nooit hoe het nog eens te pas kan komen. Let U op de mogelijke veranderingen ten aanzien van Turkse tortel en Knobbelzwaan! 2 6

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1985 | | pagina 12