Herziening Vogelbesluit Oude verrekijkers gevraagd Spreeuw, kokmeeuw en zilvermeeuw onbeschermd verklaard Nieuw: informatiepakket Vogelbeschermers in Afrika, Azië en Zuid- Amerika hebben geen verrekijkers. Het klinkt wat vreemd in een land waar overal voor minder dan 100,redelijke kijkers te koop zijn, maar in het grootste deel van de wereld zijn er gewoon geen verrekijkers te verkrijgen, nergens. Ónderzoekers, re servaatbewakers en vogelbeschermers moe ten allemaal hun werk doen zonder dit bui tengewoon belangrijke hulpmiddel! Heeft u niet een oude, maar nog goede ver rekijker in de kast liggen die u nooit meer gebruikt? Vogelbescherming wil deze graag inzamelen en via de Internationale Council for Bird Preservation versturen over de he le wereld. Aanvragen liggen er al uit Ke nya, Ruanda, China en Suriname. Elke ge ver zal natuurlijk op de hoogte worden ge bracht van de bestemming van de verrekij ker Hier is een kans om op concrete wijze een belangrijke bijdrage te leveren aan de internationale vogelbescherming! Stuur uw kijker aan de Nederlandse Ver eniging tot Bescherming van Vogels, Drie- bergseweg 16c, 3708 JB Zeist. Minister ir. G. Braks (landbouw en visserij) heeft besloten de kokmeeuw en de zilvermeeuw in 1985 en 1986 buiten de broedtijd onbeschermd te verklaren. De spreeuw wordt, zoals al jaren het geval is, opnieuw voor twee jaar onbeschermd verklaard. Kokmeeuw en zilvermeeuw zijn de laatste jaren zodanig in aantal toe genomen, dat algehele bescherming niet langer noodzakelijk wordt geacht. Al geruime tijd is er van di verse zijden op aangedrongen deze meeuwen onbeschermd te verklaren. Houders van een jachtakte mogen nu in geval van overlast en schade ge noemde meeuwsoorten bestrijden zonder specifieke vergunning. De bescherming gedurende de broedtijd (15 april - 15 juni) blijfj gehandhaafd om verstoring van andere soorten te voorkomen. Voor legselbeperking blijft dan ook een vergunning nodig. Vogelbescherming heeft nu een informatie pakket dat op een leuke manier veel infor matie geeft. Hel bestaat uit 8 posters, gete kend door Ari Stolk, met aan de binnenzij de teksten en tekeningen over: Vogels, Jon ge vogels. Vogels om het huis, Vogels in het bos. Nederland - Vogelhand. Vogels van zee en strand. Roofvogels en Uilen, Vogels kijken. Bovendien zijn van de onderwerpen Vogel trek, Voeren in de winter, Nestkasten en de Ooievaar stripbladen gemaakt door Lia Duinker. De posters en strips zijn vooral voor kinderen bestemd, maar leuk en inte ressant genoeg voor iedereen. De twaalf bladen kosten maar ƒ5,U ontvangt het na overmaking van 5,op giro 75775 van Vogelbescherming in Zeist. (Onder vermelding van: pakket posters en strips). DEN HAAG (ANP) - Aalscholver, blauwe rei ger, sperwer en slecht valk worden geschrapt van de lijst van onbe schermde vogels: er mag voortaan niet meer op worden gejaagd. Aan de lijst worden de knobbelzwaan en de Turkse tortel toegevoegd. Dat maakt het mogelijk deze Vogels voor een pe riode van ten hoogste twee jaar onbeschermd te verklaren. Dit is het gevolg van een herziening van het Vogelbesluit uit 1937, waarmee het kabinet vrijdag heeft ingestemd. Uit het besluit is de be perkte geldigheidsduur van vergunningen van maximaal één jaar ge schrapt. 2 7

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1985 | | pagina 13