DE HOGE PLATEN Sinds 1978 is de Hooge Platen een gebied waar door middel van actief terreinbeheer gekoppeld aan dagelijks toezicht de broedende vogels alle gelegenheid wordt gegeven hun eieren en jongen te verzorgen. Het aantal broedende soorten is nauwelijks toegenomen, maar het aantal broedparen is voor vrijwel iedere soort sterk vooruit gegeaan, vooral Dwergstern en Visdief. In een paar jaar is de Hooge Platen gegroeid tot een bolwerk voor sterns en strandplevieren Ook landelijk bezien is deze broedkolonie van groot belang. Ondanks een gunstige aanzanding rond het broedvogelgebied op de Bol kunnen de vogels het nog niet stellen zonder het beheerswerk en zijn de bordjes "geen vrije toegang" veelal niet voldoende de argeloze bezoeker op de kwetsbaarheid van het gebied te attenderen. Ook dit voorjaar moet het vogelbroedgebied weer grondig worden opgeknapt, waarvoor vele handen noodzakelijk zijn. Het accent ligt vooral op de DwergsternbroedplaatsDit gebied is sterk begroeid geraakt met Strandkweek en het is de bedoeling dit gras uit te steken en in het gebied van de duintjes weer aan te planten. Zoals bekend mijden Dwerg- sterns gebieden met begroeiing. Een karweitje wat in februari op het programma staat. De Ring, het eigenlijke "di jkli chsarr." is als gevolg van de storm eind november over vrijwel de gehele lengte opengescheurd, waarna veel zand is uitgespoeld Rond half april willen we proberen de Ring in één weekend weer op te knappen. Een krap tijdsbestek maar met vele han den moet het kunnen lukken. Ra enige jaren zeer actief bezig te zijn geweest met mus- terds ten behoeve van de duinvorming, beperkt deze activi teit zich dit jaar vooral tot het vervangen van. verouderde en het herstellen van vernielde schermen. Hiertoe worden hooguit 200 a 300 musteras aangebracht. Tijdens de Pasen is er een hoog springtij zodat het tra ditionele grote Paaswerkweekend voor het eerst waarschijn lijk niet doorgaat. Grote veranderingen staan er op stapel, voor wat betreft het toezicht. In vroeger jaren verbleven de toezichthouders, meestal afkomstig van buiten Zeeuws Vlaanderen, in een caravan op de camping van Breskens Overdag werd in de boot bij de Bol doorgebracht. In 1985 wordt een directiekeet op wielen recht tegenover de Bol op het buitendijkse terrein bij Nummer Eén ge plaatst. iij deze vogelwachterspost wordt een drijvende steiger aangebracht die zover van de kant afsteekt dat de boot ook met laagwater voldoende water onder de schroef 0 2 8

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1985 | | pagina 14