niet gerooid ir.aar pas geploegd aardappelveld in de Kouden- polder veelvuldig gefourageerd werd door zo'n 55-80 ex. Ook blijkt dat de Kleine zwanen nog wel eens terugvallen op een oude gewoonte, het fourageren op grasland. Zo werden in februari 1983 gedurende korte tijd Kleine zwanen waargeno men in het zuidelijk deel van de Eraakmanpolder waa.r op grasland gefourageerd werd. Het betrof hier toen zo'n 55- 70 ex Een geschikte slaapplaats, bij voorkeur een openwater, en beschikbaar drinkwater zijn eveneens onontbeerlijke voor zieningen in het overwinteringsgebiedDit maakt dat juist in de omgeving van de braakman sinds 1972 in toenemende mate Kleine zwanen waargenomen worden. Zie figuur 1 voor aantals verloop en figuur 2 t/m 9 voor verspreiding. De voornaamste fourageerplaatsen zijn gelegen ten zuiden van de Braakmankreek. In Nederland betreft het vooral de omgeving van de Seydlitspolder en het zuidelijk en oostelijk deel van de Braakmanpolder en in Vlaanderen de polder ten noorden van Assenede en de omgeving van het Lecpoldkanaal nabij Boekhoute De vogels vliegen dagelijks naar de Braakmankreek om te gaan slapen. In de winter'81/82 en'82/83 werd vast gesteld dat de vogels gedurende enige tijd op het Grote Gat van Oostburg gingen §lapen in plaats van op de Braakmankreek. Terwijl bij aanhoudende vorsttenminste een gedeeltevan de vogels ook wel op de fourageerplaats bleef slapen. Regelmatig, ook over dag, werd waargenomen dat de vogels op de slaapplaats dron ken, terwijl soms een groep naar de Spaarbekkens vloog om te gaan drinken. Over het in Vlaanderen gelegen fourageergebied deelde Luc Bekaert ons het volgende mede: Was tot de jaren '76 te Assenede doortrekker in kleine aantallen, nu wintergast in klein tot groot aantal - Hij vervolgt - Na de fameuse winter '78/'79 steeds grotere aantallen voornamelijk te Boekhoute. Uit de van hem ontvangen gegevens valt af te leiden dat er een voorlopig maksimum bereikt werd op 2-12-1982 toen te Boekhoute 142 ex. werden waargenomen. De laatste jaren worden er ook regelmatig Kleine zwanen waar genomen in de omgeving van Cadzandvnl. in de Oudelandspol- der en in de afwateringskanalen. Deze behoren vermoedelijk tot de groep die de winter nabij het Zwinreservaat in Vlaanderen doorbrengen. Ook worden min cf meer regelmatig Kleine zwanen waargenomen in de omgeving van St.Kruis, vooral de Kleine Boompolder. Waar deze vogels slapen is niet geheel duidelijk. Overigens worden door geheel Zeeuws Vlaanderen, vooral op kreken, wel eens Kleine zwanen waargenomen. Het betreft hier over het algemeen kleinere aantallen, dit is ook het geval voor het Groot Eiland sinds de jaren '701 33

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1985 | | pagina 19