Dodaars Grauwe Kiekendief Visdief Tapuit Fuut Havik Noordse Stern Kramsvogel Geoorde Fuut Sperwer Dwergstern Sprinkhaanrietzanger Aalscholver Buizerd Zwarte Stern Snor Roerdomp Torenvalk Kerkuil Rietzanger Woudaapje Boomvalk Steenuil Grote Karekiet Kwak Korhoen Bosuil Fluiter Blauwe Reiger Patrijs Ransuil Vuurgoudhaantje Purperreiger Kwartel Velduil Baardmannetje Ooievaar Waterral Nachtzwaluw Glanskop Lepelaar Porseleinhoen Ijsvogel Boomklever Knobbelzwaan Kwartelkoning Draaihals Wielewaal Grauwe Gans Kluut Groene Specht Grauwe Klauwier Bergeend Kleine Plevier Zwarte Specht Klapekster Krakeend Bontbekplevier Kleine Bonte Specht Roek Wintertaling Strandplevier Kuifleeuwerik Raaf Pijlstaart Kemphaan Boomleeuwerik Keep Zomertaling Watersnip Oeverzwaluw Europese Kanarie Slobeend Houtsnip Duinpieper Putter Krooneend Wulp Eng. Gele Kwikstaart Sijs Tafeleend Tureluur Grote Gele Kwikstaart Barmsijs Kuifeend Kokmeeuw Rouwkwikstaart Kruisbek Eidereend Stormmeeuw Nachtegaal Appelvink Wespendief KI. Mantelneeuw Blauwborst Geelgors Bruine Kiekendief Zilvermeeuw Paapje Ortolaan Blauwe Kiekendief Grote Stern Roodborsttapuit Grauwe Gors en natuurlijk alle overige zeldzame broedvogels, zoals Rode Wouw, Dwergmeeuw, Cettis Zanger etc. Lijst van broedvogelsoorten die in het kader van het BSP ge ïnventariseerd gaan worden. naar deze soorten te zoeknezodat men nauwkeurig weet of kan schatten hoe groot het aantal broedparen is Bovendien is het van belang dat men van jaar tot jaar op dezelfde wijze inventariseert en een vergelijkbare hoeveel heid tijd in het onderzoek steekt. Het mag namelijk niet zo zijn dat gekonstateerde aantalsveranderingen het gevolg zijn van een veranderde inventarisatiewijze of van een sterk gewijzigde onderzoeksintensiteit Deelnemers zullen dus met overleg te werk moeten gaan. Dit klinkt misschien wat zwaarwichtig maar in de prak tijk zal al snel blijken dat het bijna vanzelf goed loopt. Het BSP werkt dus duidelijk anders dan voorgaande atlaspro- jekten. Het projekt hoeft niet moeilijk te zijn. Bovendien wordt er een speciale handleiding samengesteld, waarin duidelijk wordt uitgelegd wat de bedoeling is. Daarnaast hebben we de beschikking over het handboek "Vogelinventarisaties" dat verschenen is in het voorjaar 1 985. 44

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1985 | | pagina 30